Det visar en doktorsavhandling av Martin Karlberg vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Han har i tre studier utvärderat det så kallade Kometprogrammet, som bland annat går ut på att lärarna ska bli mer medvetna om hur deras eget beteende påverkar barnens beteenden. Dit hör till exempel att uppmuntran fungerar bättre än reprimander för att förändra beteenden i positiv riktning.
Enligt en av studierna ger parallella insatser i både skolan och hemmet för att minska uppförandeproblem inte bättre resultat än insatser enbart i skolan.