Läkarna Torbjörn Karlsson och Anna Rask-Andersen menar att könsuppdelad statistik för dessa verksamheter är en nödvändighet för att kunna ge en jämlik vård till hela befolkningen. De har tidigare sagt att vården inte ges på lika villkor för kvinnor och män och att behandling och bedömning skiljer sig åt beroende på könstillhörighet. Officiell statistik ska enligt en förordning vara könsuppdelad. Det är också vad de två läkarna har tagit fasta på. Förvaltningsrätten avslår dock deras överklagan med hänvisning till att Region Uppsala inte är en myndighet med ansvar för statistik.