Målet med planen är att göra det lättare för gående, cyklister och kollektivtrafik i centrala Uppsala. Tanken är att förbättra miljön och göra centrum mer attraktivt för de som rör sig där, och stärka handeln. Det kan bara ske om bilismen minskar.
– Kommunens övergripande mål är att biltrafiken ska minska. För att klara det är en ny p-policy ett instrument att jobba med, säger Tom Karlsson, gatu- och parkchef.

Policyn har tagits fram av kommunens tjänstemän och lagts ut på kommunens hemsida. Tanken är att Uppsalaborna ska komma in med synpunkter på förslaget under de närmaste tio dagarna.

Policyn föreslår bland annat att pendlarparkeringar byggs samt att de parkeringsplatser som finns i centrum i dag tidsbegränsas till en eller några timmar. De bör prioriteras för besökande och angörningstrafik och i andra hand för boende. Boendeparkering kan samlas i särskilda anläggningar som kommunen kan bygga. De som pendlar till jobbet ska inte kunna ställa sig på gatan lika lätt som i dag. De som tar bilen till city får finna sig att promenera längre än nu till sin p-plats.

Hur många parkeringsplatser som ska bort framgår inte. Inte heller vad det ska kosta att parkera.
– Vi vet inte om det ska bli färre eller fler. Men de måste utnyttjas bättre än i dag. 40 procent av p-platserna står tomma i p-husen. De måste utnyttjas bättre. Det kan man åstadkomma med en annan prispolitik. Då kan också p-platser frigöras för fler cykelparkeringar, säger Tom Karlsson.

Genom att minska biltrafiken och öka förutsättningarna för gående, cyklister och kollektivtrafik tror utredarna att handeln i centrum stärks. Det ska vara enkelt och trevligt att vistas i Uppsala centrum som oskyddad trafikant. ”Parkeringarna och dess inkräktande på upplevelsen av stadsmiljön ska begränsas i största möjliga mån”, fastslår policyn.