Beslutet är olagligt hävdar läkarna, Anna Rask-Andersen och Torbjörn Karlsson, ordförande respektive huvudskyddsombud i Upplands allmänna läkarförening. I överklagandet till förvaltningsrätten hänvisar de till statistikförordningen från 2001 som stadgar att individbaserad officiell statistik ska vara könsuppdelad.

– Det är konstigt att ingen uppmärksammade det när ärendet bereddes eller under debatten i fullmäktige. Hur kan man tala om vård på lika villkor eller jämlik vård om man inte har ordentlig statistik att utgå ifrån? All forskning visar att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män behandlas och bedöms, och vi har krävt könsuppdelad statistik i minst tio år, säger Anna Rask-Andersen.

För ett år sedan begärde läkarföreningen en lönekartläggning för att göra det möjligt att justera osakliga löneskillnader mellan kvinnliga och manliga läkare.

– Först nu i juni har vi fått besked om att arbetsgivaren konstaterat att osakliga löneskillnader förekommer. Det har vi känt till i 20 år, säger Anna Rask-Andersen.

Av svaret till läkarföreningen framgår att arbetsgivaren i samband med löneöversynen i år kommer att justera löner ”i huvudsak mot grupperna distriktsläkare som är kvinnor, specialistläkare som är kvinnor samt överläkare som är kvinnor”.

– En förutsättning för jämlik vård är att även de anställda behandlas jämlikt. Om lönediskriminering av kvinnor förekommer finns risk för diskriminering av patienter på grund av kön, säger Anna Rask-Andersen.

I regionfullmäktige reserverade sig (L) och (V) till förmån för könsuppdelad statistik. (SD) reserverade sig och ville helt avslå förslaget.