Den slutsatsen drar forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet i en studie bland nära 70 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands och Örebro län.

– Våra resultat kan förhoppningsvis uppmuntra fler att äta nyttigare och dra ner på eller helt undvika livsmedel som kan stimulera till en låggradig men kronisk inflammation i kroppen, till exempel rött kött, läsk och chips, säger professor Alicja Wolk vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Deltagarna var i stort sett friska när de vid studiens start besvarade en omfattande hälso-och livsstilsenkät, med detaljerade frågor om bland annat sina mat- och dryckesvanor.

Artikelbild

| Alicja Wolk hoppas att den nya studien ska uppmuntra fler att äta nyttigare och dra ner konsumtionen av rött kött, läsk och chips.

Utifrån svaren har forskarna räknat ut varje deltagares poäng på ett speciellt 16-gradigt anti-inflammatoriskt kostindex, AIKI.

Indexet togs fram med hjälp av uppgifter om både kostvanorna och halterna av inflammationsämnet CRP i blodet hos drygt 3 500 av kvinnorna i studien (se även separat artikel).

Under de 16 år som kvinnorna och männen har följts upp efter att de besvarade frågorna om sina mat- och dryckesvanor dog drygt 16 000 av dem, för det mesta i någon hjärt-kärlsjukdom eller cancer.

Såväl dödligheten totalt sett som dödligheten i någon hjärt-kärlsjukdom eller cancer var betydligt lägre bland deltagarna med höga poäng i det antiinflammatoriska kostindexet än bland deltagarna med låga poäng.

Artikelbild

| Rött kött i större mängd än maximalt en halv portion per dag ger inga poäng i det antiinflammatoriska indexet. Också korv och annat processat rött kött finns med bland livsmedlen som kan bidra till en låggradig inflammation i kroppen.

Men inte nog med det. Forskarna såg också ett tydligt samband mellan AIKI-poängen hos kvinnorna och männen som hade avlidit och deras ålder vid dödsfallet, i synnerhet hos dem som rökte.

Rökare med höga AIKI-poäng levde i medeltal 1,7 år längre än rökare med låga AIKI-poäng. För deltagare som aldrig hade rökt var skillnaden i livslängd mellan dem med höga respektive låga AIKI-poäng "bara" drygt sju månader.

Artikelbild

| Choklad någon gång per dag finsn med i indexet över livsmedel som motverkar inflammation.

– Även om rökare alltså verkar ha förhållandevis störst nytta av en antiinflammatorisk kost är det bästa ur hälso- och överlevnadssynpunkt förstås ändå att aldrig börja röka, och näst bäst att sluta röka om man gör det, säger Alicja Wolk.

Personer som aldrig hade rökt och hade höga poäng i AIKI-indexet levde i genomsnitt 4,6 år längre än personer som rökte och hade låga AIKI-poäng.

Artikelbild

| Nötter minst ett par gånger i veckan finns med bland livsmedlen som motverkar inflammation.

Varför verkar rökare ha störst nytta av mat- och dryckesvanor som motverkar inflammation i kroppen?

– Det beror sannolikt på att rökning har kraftigt inflammationsframkallande effekter, som utan motverkande krafter bland annat påskyndar utvecklingen av åderförkalkning. Hos personer som aldrig har rökt är den inflammatoriska aktiviteten i kroppen förmodligen i allmänhet lägre och därmed också nyttan mindre av att sänka den ytterlígare, säger Alicja Wolk.

Artikelbild

| Öl och även rödvin finns med bland livsmedlen som verkar skydda mot inflammation, men bara när de dricks i måttliga mängder.

AIKI-indexet innehåller en del kontroversiella punkter. Bland annat ger en måttlig konsumtion av alkoholhaltiga drycker som vin och öl vardera en pluspoäng på den 16-gradiga skalan.

Forskarna påpekar att det faktum att båda visats motverka inflammation, men bara när de dricks i måttliga mängder, inte innebär att man bör förbättra sina AIKI-poäng genom att dricka flera glas av både öl och vin i veckan.

Artikelbild

| Kaffe är rikt på så kallade antioxidanter, som kan motverka inflammation.

– Alla i gruppen med den längsta överlevnaden hade minst 8 poäng i AIDI-indexet, men ingen hade mer än 13 poäng. Man behöver alltså inte äta allt som ingår i AIDI för att få positiva effekterna av en antiinflammatoriskt kost. Värt att notera är att den komponent i indexet som är starkast kopplad till antiinflammatorisk effekt är mycket frukt och grönt, säger Alicja Wolk.

Fotnot: Hela den vetenskapliga artikeln om studien är publicerad i Journal of Internal Medicine.

Artikelbild

| Både läsk och saft finns med bland livsmedlen som verar kunna bidra till en låggradig inflammation i kroppen.