Myndigheten har i tidigare yttranden flaggat för att den planerade utbyggnaden med nya bostadshus kan innebära ”påtaglig skada” på riksintresset för kulturmiljövården.
På torsdagen beslutade länsstyrelsen att överpröva detaljplanen som klubbades av kommunfullmäktige i april. Kvarteret ingår i ett större område med skydd för kulturmiljön som omfattar stora delar av innerstaden.

Om länsstyrelsen kommer fram till att byggplanerna inte tillgodoser riksintresset ska detaljplanen upphävas, ett beslut som i så fall i sin tur kan överklagas.
I sitt beslut om överprövning noterar länsstyrelsen att ”endast några mindre förändringar i detaljplaneförslaget har gjorts mellan granskning/utställning och kommunens antagandebeslut.”

Detaljplanen ger klartecken för cirka 220 lägenheter samt förskola och upprustad allmän park. Som UNT rapporterat har den redan överklagats av andra aktörer.