Tjänstemän i Uppsala kommun utreder möjligheten att göra resenärernas avgifter för färdtjänst lägre och därmed mer jämförbara med avgifterna för kollektivtrafiken. Stefan Hanna, ordförande i gatu- och trafiknämnden, säger att förslaget kommer att kunna presenteras i slutet av september.
– Det finns en ambition att göra det mindre kostsamt för personer som har långa sträckor att resa. Det måste vara så nära kollektivtrafikens taxor som möjligt. Det har både revisorerna och fullmäktige sagt.

Det system som infördes i januari 2009 har inte infriat politikernas förhoppningar. Som UNT berättade i går har revisorerna kommit fram till att priserna är höga och att antalet resor därför har minskat. Priset har blivit ett hinder för äldre att resa till hälsoförebyggande aktiviteter som till exempel dagverksamheter, menar man. Hur en prissänkning ska finansieras är dock inte klart.

En ensamåkande färdtjänstresenär betalar som mest 300 kronor tur och retur. Den resterande resekostnaden står kommunen för.
– Gatu- och trafiknämnden har inte mer pengar. Vi kan bara föreslå ett taxesystem. Sedan måste fullmäktige sätta till mer pengar, säger Stefan Hanna.

Tjänstemän utreder för närvarande vilket system man ska ha i framtidens färdtjänst, bland annat om den enskilde ska kunna välja vilket taxibolag man själv vill eller om resorna ska samordnas via en beställningscentral.
– Vi kommer att ta fram ett beslutsunderlag senast till slutet av september.
När en ny färdtjänsttaxa infördes i januari 2009, hoppades kommunen få fler resenärer att samåka. Men intresset har varit svalt. Enligt revisionsrapporten är det bara 0,6 procent av resenärerna som valt att samåka. Stefan Hanna hoppas dock fortfarande att fler resenärer ska välja samåkning i framtiden.
– Det är billigare för färdtjänstresenärerna och det ger dessutom en positiv miljöpåverkan.

Det talas också om att överlåta färdtjänsten till den nya kollektivtrafikmyndighet som bildas inom Sveriges kommuner och landsting i januari 2012. Enligt äldrenämnden skulle en sådan åtgärd kunna underlätta för den enskilde när det gäller transporter inom länet över kommungränserna. Men Lars Persson, ombud för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala, ser helst att kommunen själv styr över sin färdtjänst. Han är också mån om att politikerna förstår skillnaden mellan kollektivtrafik och färdtjänst.
– Färdtjänsten är ingen kollektivtrafik utan en särskild trafik med mycket starka sociala inslag. Färdtjänsten är det enda sättet för dessa människor att förflytta sig.