Om ungefär hundra år beräknas havet att ligga på nästan samma nivå som Mälaren och fortsätter att stiga på grund av klimatförändringarna.  Då hotas dricksvattenförsörjningen för flera miljoner människor.
Länsstyrelsernas förstudie visar på tre tänkbara sätt att hantera detta:
1. Mälaren görs till en havsvik.
2. Mälaren höjs, med stor risk för att bebyggelse och infrastruktur hamnar under vatten.
3. Vallar och barriärer byggs i Stockholms skärgård.

– Alla tre alternativen är förknippade med stora kostnader och olägenheter och det är i det skede vi nu befinner oss angeläget att skaffa fram mer och säkrare kunskapsunderlag om hur problembilden kommer att se ut i olika tidsperspektiv, säger Christina Boman, t.f. försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Uppsala.

Förstudien är framtagen gemensamt av länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro.