Den slutsatsen drar forskare vid Världshälsoorganisationens internationella biverkningscentrum i Uppsala, UMC, som analyserat rapporter om misstänkta biverkningar av p-piller.

– Det är viktigt att både läkare som skriver ut p-piller och kvinnor som använder dem informeras om denna möjliga biverkan, även om den sannolikt är ganska ovanlig. Förlorad sexlust kan ju få allvarliga konsekvenser för relationerna som kvinnorna lever i, säger apotekaren Sarah Watson, forskare vid Uppsala Monitoring Centre, UMC.

Nyligen berättade UNT om en svensk studie som inte fann några betydelsefulla skillnader i sexlusten mellan en grupp som fick riktiga p-piller och en grupp som fick overksamma så kallade placebo-piller. Studien omfattade 200 kvinnor.

Artikelbild

| Hos Världshälsoorganisationens internationella biverkningscenrum UMC i Uppsala finns i dag cirka 2 600 rapporter om helt utebliven sexlust som biverkan av p-piller.

– Resultaten är säkert riktiga, men i likhet med de flesta kliniska studier var den för liten för att kunna fånga in mindre vanliga biverkningar. Det kan vi däremot göra som har tillgång till spontana biverkningsrapporter från hela världen i vår stora databas, säger Sarah Watson.

I dag finns cirka 2 600 rapporter om utebliven sexlust som misstänkt biverkan av p-piller i UMC:s stora databas. Men redan utifrån 694 sådana rapporter från vårdpersonal och från framför allt kvinnorna själva skickade UMC för snart två år sedan ut en så kallad signal till läkemedelsmyndigheter världen över om ett troligt orsakssamband mellan p-piller och förlorad sexuell lust.

– Helt förlorad sexlust hade rapporterats betydligt oftare som misstänkt biverkan för ett antal p-piller än vad som var förväntat mot antalet rapporter i databasen. Det gjorde det mindre troligt att det bara rörde sig om rapporter om kvinnor som av andra skäl förlorat den sexuella lusten samtidigt som de använde p-piller, säger Sarah Watson.

En närmare analys stärkte bilden av ett orsakssamband.

Artikelbild

UNT:s förstasida 26 november. Enligt forskare vid WHO:s biverkningscentrum i Uppsala var studien som UNT då skrev om för liten för att fånga in att helt förlorad sexlust ibland är en biverkan av p-piller.

– Flera rapporter gällde kvinnor som först efter att ha slutat ta p-piller och upptäckt att den sexuella lusten kom tillbaka började misstänka att p-pillren orsakat deras tidigare problem. I några fall hade kvinnor efter ett avbrott börjat ta p-piller igen, och på nytt helt förlorat sexlusten, berättar Sarah Watson.

Spontana biverkningsrapporter kan inte ge svar på frågan om hur stor risken är för en viss biverkan, i detta fall att sexlusten helt försvinner.

Artikelbild

Sarah Watson.

– Även om den absoluta risken för en biverkan är mycket liten kan den drabba många personer om den gäller ett mycket använt läkemedel, som ju p-piller är. Vår genomgång indikerar att ett stort antal kvinnor världen över upplever att deras sexlust helt försvinner när de använder p-piller. Om man misstänker en biverkan är det alltid viktigt att rapportera den till Läkemedelsverket, säger Sarah Watson.

Fotnot: Hela rapporten från UMC kan läsas här.