Invandrare som kom till Sverige tidigt 1990- tal placerades enligt den så kallade "Hela Sverige- strategin" i olika kommuner. Henrik Andresson, filosofie doktor i nationalekonomi och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet har följt 14 000 personer som kom till Sverige från ett tiotal länder 1990- 1991 och undersökt i vilken utsträckning de startade egna företag. Begreppet etnicitet syftar i sammanhanget enbart på var personerna är födda.

– Det vi kan se är att de som placerades i kommuner där det bodde en större andel landsmän som drev företag i större utsträckning själva startade företag. En trolig tolkning är att lokala, etniska nätverk kunde bidra med kunskap så att de blev mer benägna att starta företag, säger Henrik Andersson, vars rapport nyligen publicerades av den ideella organisationen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).

Henrik Andersson betonar att studiens syfte inte har varit att utvärdera om etniska nätverk är något eftersträvansvärt, utan att få ett grepp om mekanismer på arbetsmarknaden.

­– Det är svårt att dra några policyslutsatser. Om man ser det som givet att ökat företagande är önskvärt skulle nätverk med personer från samma bakgrund kunna ses som positivt, men det är oklart om det är något som man policymässigt bör göra något åt, säger Henrik Andersson.

Samtidigt som marginalisering och diskriminering på arbetsmarknaden enligt Henrik Andersson är ett faktum ser han ingenting som tyder på att det skulle vara en faktor bakom det som framkommer i studien. Han säger att resultatet är ungefär som han förväntat sig.

– Det enda som stack ut var könsfördelningen, 90 procent av företagarna var män. Till viss del bör det dock kunna förklaras med att det är en man som står på pappret, medan driften av företaget är familjegemensamt, säger Henrik Andersson.

Han har inte undersökt hur situationen ser ut för personer som har kommit till Sverige på senare år.

– Personligen tror jag inte att det är väldigt annorlunda, men det är bara en spekulation. Det är svårt att göra en rättvis jämförelse eftersom nyanlända idag får välja var de vill bo, säger Henrik Andersson.