Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen lämnade igångsättningstillstånd redan 2010, men beslutet vann efter överklaganden laga kraft först 2014. Tillståndet gäller inom tre år från 2014. Nu vill försvaret att tillståndet förlängs så att det gäller sju år, fram till oktober 2021.

– Det finns inga förutsättningar för att verksamhet med civil flygtrafik skulle kunna starta före 2017, därför ansöker vi om förlängd tid, säger Folke Borgh, jurist vid försvarets miljöprövningsenhet.

I det gällande tillståndet för igångsättning står att ”det civila stationsområdet ska inrymmas i de befintliga utrymmena på Försvarsmaktens område”. I försvarets förlängningsansökan understryks att den militära verksamheten nu behöver samtliga sina lokaler, och att den civila flygstationen av säkerhetsskäl tydligt måste skiljas från flottiljområdet.

När miljöprövningsdelegationen fattade beslut om tillstånd undantogs flera delar, bland annat frågan om var en terminal skulle kunna byggas och vilka miljökrav gällande buller, bränslehantering och effekter på grundvattnet som ska ställas.

Utredningen pågår fortfarande, och försvaret har under våren 2016 lämnat kompletterande uppgifter till länsstyrelsen.

– Vi har uppfattat att länsstyrelsen tyckte att den placering av flygstationen i det nordvästra hörnet av området som vi först föreslog inte var lämplig. Vi har nu valt att i stället förorda en placering i nordöst, i krysset mellan rullbanorna nära riksvägen, gamla E4:an, säger Folke Borgh.

Försvarsmakten är alltså fortfarande angeläget om att det ska bli möjligt för Uppsala Airport att etablera sig vid Ärna. Att det varit en mycket omdebatterad fråga i Uppsala är Folke Borgh medveten om, liksom om att ett av kommunen först givet bygglov för terminalen överklagades och stoppades av såväl länsstyrelsen som mark- och miljödomstolen:

– Vi tar en sak i taget. Det får visa sig hur frågan om detaljplan och bygglov ska hanteras när länsstyrelsens miljöprövning är färdig. Vi är medvetna om att det kan ta tid innan beslut vinner laga kraft, det är också därför som vi ansöker om förlängd tid för igångsättning, säger Folke Borgh.

Den nuvarande politiska majoriteten i Uppsala tillsammans med Centerpartiet är negativa till civil flygtrafik vid Ärna. Den tidigare borgerliga majoriteten i plan- och byggnadsnämnden beviljade bygglov för terminalbyggnaden, det beslut som överklagades och ändrades.