De prover som tagits visar en fortsatt nedåtgående trend för flera av de miljögifter som testas, bland annat PCB, dioxiner och några av de perfluorerade kemikalier, PFAS, som ingår i testerna. Till de senare hör PFOS och PFOA, och de har minskat kontinuerligt sedan sekelskiftet.

– Det är naturligtvis glädjande. Samtidigt har ett annat perfluorerat ämne, PFHxS, ökat på grund av att PFAS funnits i Uppsalas dricksvatten. Vad vi vet i dag har de uppmätta halterna av PFAS i kvinnornas blod god marginal till de hälsobaserade riktvärden som satts upp, men det behövs fler studier av PFAS och eventuella effekter på hälsan, säger Irina Gyllenhammar, toxikolog på Livsmedelsverket.

Resultaten från Popup-studien gjorde att man 2012 upptäckte att det fanns höga halter PFAS i Uppsalas grundvatten, och brunnen vid Stadsträdgården stängdes av. PFAS har använts i bland annat brandsläckningsskum.

Att PFAS-förekomsten i proverna började sjunka redan ett decennium innan grundvattenbrunnarna i Uppsala stängdes av visar enligt Irina Gyllenhammar att exponeringen för PFAS kommer också från andra källor:

– Mat till exempel. För PFOS gäller det i första hand fisk. PFOA förekommer i många olika livsmedelsgrupper, säger Irina Gyllenhammar.

För PCB och dioxiner sjunker de uppmätta värdena men ligger närmare gränsen för de hälsobaserade riktvärdena än PFAS-halterna, och från Livsmedelsverkets sida skulle man önska att värdena i bröstmjölk skulle gå ned ytterligare.

Även förekomsten av ämnet bisfenol A som mäts i urin och fanns i bland annat plast, kvitton och på insidan av konservburkar, har minskat efter att det uppmärksammades för att vara ett misstänkt hormonstörande ämne:

– Men i stället har förekomsten av bisfenol F ökat, och det kan tyda på att ett ämne som förbjuds ersätts av ett ämne med liknande egenskaper, säger Irina Gyllenhammar.