Det visar nya resultat från den så kallade PIVUS-studien i Uppsala, som publiceras på nätet i facktidskriften Environmental International.
– Även om en undersökning som denna inte kan bevisa att PCB:er och vissa bekämpningsmedel orsakar stroke ger den ytterligare stöd för hypotesen för att så verkligen är fallet, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet.
I studien har han tillsammans med docent Monica Lind vid Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet, och amerikanska och koreanska kolleger analyserat uppgifter om närmare 900 kvinnor och män i Uppsala, som vid 70-års ålder genomgick en stor hälsokontroll.

Vid hälsokontrollen togs blodprover för mätningar av bland annat 21 olika låglivade organiska miljögifter, däribland flera PCB:er och bekämpningsmedel.
Under de fem år som forskarna följde upp deltagarna efter att hälsokontrollen gjordes vårdades 35 av dem på sjukhus efter att ha insjuknat i akut stroke.
Som väntat var stroke vanligare bland deltagarna som vid hälsokontrollen hade haft högt blodtryck, var feta eller rökte.
– Men även efter att i våra analyser ha tagit hänsyn till sådana traditionella riskfaktorer kvarstod ett tydligt samband mellan å ena sidan högre halter i blodet flera PCB:er och bekämpningsmedel, å andra sidan ökad risk för stroke, säger Lars Lind.
Grovt räknat var stroke var ungefär dubbelt så vanligt bland den fjärdedel av deltagarna som hade de högsta halterna av vissa PCB:er jämfört med den fjärdedel av deltagarna som hade de lägsta halterna. Också bland den fjärdedel av deltagarna som hade de högsta halterna i blodet av vissa bekämpningsmedel var risken för stroke ungefär fördubblad.

PIVUS-studien är den första studien i världen som undersökt och påvisat samband mellan högre halter av långlivade organiska miljögifter i blodet och ökad risk för att insjukna i stroke.
– Därför behövs fler liknande studier som kan bekräfta våra resultat. Men framför allt behövs djurexperimentella studier som testar om tillförsel av PCB:er och andra miljögifter ger upphov till stroke och hur mekanismerna för detta i så fall ser ut, säger Lars Lind.
Sedan 1995 råder totalförbud mot PCB. Så oavsett vad dessa framtida studier kommer att visa är väl problemet med negativa hälsoeffekter av PCB på väg att försvinna?
– Eftersom dessa ämnen bryts ner så långsamt finns de fortfarande kvar i naturen och fortsätter att lagras i näringskedjan. Det lär dröja minst någon generation innan vi slutar att få i oss dem från maten vi äter, säger Lars Lind.