Norra Hagunda församling planerar sedan länge ett nytt Kyrkans hus med kontor och samlingslokaler intill Vänge kyrka, väster om Uppsala. Befintliga lokaler är fukt- och mögelskadade. I byggplanerna ingår rivning av ett bostadshus från 1920-talet, Jonasgården, samt ett förrådshus som kan vara från sent 1700-tal.

Enligt kommunens förslag till detaljplan är förrådshuset i dåligt skick och uppfyller inte församlingens behov. Jonasgården är angripen av svamp och bakterier, enligt planförslaget.

Upplandsmuseet är inte förtjust i rivningsplanerna. I ett remissvar skriver museet att 1700-talsbyggnaden i stället bör få rivningsförbud eftersom den "utan tvekan" tillhör kategorin särskilt värdefulla hus som skyddas i plan- och bygglagen. En rivning av Jonasgården skulle innebära stor skada på kulturmiljön, anser museet.

Även länsstyrelsen anser att förrådshuset från 1700-talet bör bevaras men tycker att Jonasgården har "begränsat kulturhistoriskt värde" och kan rivas.

Plan- och byggnadsnämnden får nu ta ställning till om planerna ska justeras innan ärendet går vidare. Tidigare har församlingen fått nej från domstol för planerna att riva den gamla kyrkskolan från slutet av 1800-talet. Även den har drabbats av fukt och mögel.

LÄS MER: Domstol säger nej till rivning av skolhus