Det är i etapp två av utbyggnaden som 157 träd i allén vid Fyrislundsgatan tas ner. Träden planterades i enkla och dubbla trädrader i början av 70-talet och får nu ge vika för nya gator, gång- och cykelvägar.

Ett delmål är att bygga om Fyrislundsgatan för att göra den mindre attraktiv för genomfartstrafik och få den mer lik en "stadsgata".

Arbetena startar nästa vecka och inleds med att nya ledningar ska läggas ner i marken.

För varje alléträd som fälls ska ett nytt planteras i närområdet. Däremot är återplantering på exakt samma plats omöjlig på grund av de nya bostadskvarterens placering.

De nya träden kommer att stå i en allé längs Alrunegatans norra sida (57 stycken), i Källparken och Årstaparken (80 stycken), längs Johannesbäcksgatan (20 stycken) och i Fyrislundsgatans mittremsa.

Läs mer: Nu växer Östra Sala backe

Trädfällningarna har mött ett visst motstånd och stråket längs med allén har varit uppskattat, vilket kommunen också konstaterat. Bland annat har boende påpekat att de 60 år gamla träden skulle kunna stå i många år till och att det är dyrt att nyplantera. Däremot bedöms, i en konsultrapport beställd av kommunen, lönnallén ha ett lågt naturvärde.

I ett senare skede under etapp två försvinner även 74 träd på Årsta torg. Kommunen vill totalt ta ner 575 träd i området under utbyggnadens fyra etapper. 150 träd har redan försvunnit under de inledande arbetena 2015.

Alla fällda träd ska, enligt planen, ersättas. Virket från träden som sågas ner hanteras på lite olika sätt. Tillräckligt grovt virke går till kommunens snickeri på Kåbovägen eller i Hammarskog. Resten går till massahantering.