Planerna på nya hus med glas- och metallfasad i hjärtat av det historiska Uppsala har lett till proteststorm, som UNT tidigare rapporterat. Över 200 synpunkter lämnades till kommunen under remisstiden. En överväldigande majoritet är starkt kritiska till förslaget. Främst är det husens storlek och utformning som väcker motstånd.

LÄS MER: Proteststorm mot glas och metall i känslig miljö

Nu har även två av de tyngsta instanserna lämnat sina synpunkter. Länsstyrelsen anser att byggförslaget varken i storlek eller i utformning tar tillräcklig hänsyn till den känsliga omgivningen, klassad som riksintresse för kulturmiljön. Länsstyrelsens experter har besökt platsen och anser bland annat att den långa fasaden mot Odinslund skulle stänga till gården innanför. En fyravåningsdel med hotell mot Villa Anna skulle bli så hög att den upplevs som en mur. Kommunens och arkitektens ambition har varit att skapa en öppen och transparent byggnad, men länsstyrelsen påpekar att glas ofta kan upplevas som en svart yta när det inte är upplyst. Det föreslagna platta taket samspelar inte med byggnaderna intill, enligt länsstyrelsen.

Artikelbild

| Byggplaner i Odinslund.

LÄS MER: "Turistbyrå, park eller kafé"

Dessutom skulle utbyggnaden påverka upplevelsen av hela den känsliga närmiljön och vyn från Odinslund mot de befintliga äldre byggnaderna i kvarteret. Slutsatsen blir att husplanerna riskerar att påtagligt skada riksintresset. I klartext innebär det att länsstyrelsen kan komma att stoppa hela projektet, om inte kommunen och byggherren ändrar planerna. Ett par tänkbara åtgärder som länsstyrelsen pekar på är att ersätta den långa byggnadsfronten mot Odinslund med begränsade huskroppar och använda byggnadsmaterial som bättre knyter an till befintlig bebyggelse.

Bakom byggplanerna står stiftelsen Ubbo, där bland andra Uppsala universitet ingår. Uppsala studentkår har majoriteten av platserna i stiftelsens styrelse.

– Vi kommer att gå igenom de synpunkter som kommit in, sedan får vi diskutera hur det påverkar vår väg framåt. Vi för diskussioner i styrelsen om utformningen men det går inte i dagsläget att säga vad de landar i, säger studentkårens ordförande Ludvig Lundgren.

Artikelbild

| Vy från Odinslund dagtid. Villa Anna till höger.

LÄS MER: Nya universitetsplaner mötte fnysningar

Både länsstyrelsen och kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd varnar dessutom för riskerna att grundvattnet under Odinslund förorenas av en utbyggnad som alstrar mer trafik. Området är i dag klassat som extremt känsligt för grundvattnet. Enligt båda instanserna är ett utbyggt p-garage under mark direkt olämpligt. Miljönämnden vill se en annan placering av byggnaderna och anser att riskerna för vattnet med nuvarande förslag är oacceptabelt.

Närmast ska nu alla synpunkter sammanställas och läggas fram för byggnadsnämnden, som beslutar hur planeringen ska gå vidare.