Regionens hus ligger på Storgatan i Uppsala och inhyser av Region Uppsalas förvaltningar – Regionkontoret, Trafik och samhälle samt Kultur och bildning.

I början av september lämnade huvudskyddsombudet på Regionens hus in en skrivelse till regiondirektören. I den begärde hen att regionen skulle vidta åtgärder mot de problem som flera anställda enligt huvudskyddsombudet har upplevt i byggnaden ända sedan den invigdes 2016. Ett av kraven var att regionen skulle agera innan en ny förvaltningsenhet flyttar in i fastigheten efter årsskiftet.

I skrivelsen sägs problemen ha sin grund i en dålig inomhusmiljö, vilket bland annat ska ha orsakat huvudvärk och luftrörssjukdomar hos vissa anställda. Det ska också ha lett till att en anställd har sagt upp sig.

I svaret till huvudskyddsombudet redogjorde regionen för vilka åtgärder som har genomförts för att komma till bukt med problemen. Bland annat ska ventilationssystemet under en period ha varit igång en större del av dygnet än vanligt. Dessutom ska en ångtvätt ha använts för att rengöra fastighetens golv på djupet. 

I regionens svar nämns inte om några specifika åtgärder kommer att genomföras innan årsskiftet. Huvudskyddsombudet anser därför inte att svaret var tillfredsställande och har nu lämnat in en begäran till Arbetsmiljöverket om att genomdriva ett föreläggande eller förbud om de efterfrågade åtgärderna inte genomförs.