Aspen är en av de största sötvattenfiskarna i svenska vatten. I början av 1900-talet var aspen en populär och vanlig matfisk, i dag är den hotad och därmed rödlistad.
Varje år vandrar den upp från Ekoln och lekar i ett fåtal åar, bland annat Sävjaån och Funboån. Uppgifter gör gällande att den även vandrar upp i Hågaån.
På grund av olika vandringshinder kommer aspen inte särskilt långt upp i vattensystemet. I Fyrisåns huvudfåra med dess biflöden uppströms Uppsala förekommer aspen över huvud taget inte.

Olovligt fiske förekommer
Trots att aspen är fredad under lektiden förekommer det, enligt Upplandsstiftelsen, ett olovligt fiske framför allt i nedre delen av Sävjaån. Därför vill Upplandsstiftelsen sätta upp informationstavlor på ett flertal platser för att göra fiskarna uppmärksamma på vilka regler som gäller för fisket.
Stiftelsen har också planer på att utöka antalet lekbottnar för att därmed stärka beståndet av asp. Det kan bland annat ske genom att eliminera olika typer av vandringshinder för fisken. Åtgärderna gäller främst Hågaån, Sävjaån, Funboån och Vistebyån.
Upplandsstiftelsen anser att projektet ligger väl i linje med de av riksdagen fastställda miljömål som berör Levande sjöar och vattendrag. Där heter det bland annat att "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras".
Projektet beräknas kosta omkring 120 000 kronor och genomförs i samarbete med bland annat Uppsala kommun och länsstyrelsen.
Sedan tidigare har Uppsala kommun planer på att bygga en vandringstrappa vid Islandsfallet i centrala Uppsala. Syftet är att göra det möjligt för aspen och även andra fiskarter att ta sig vidare uppströms Fyrisån.