På en obebyggd tomt på Kungsgatan, intill Cederbladsskolan, planeras nya bostäder mot gatan och på innergården. Mot gatan får huset ungefär samma höjd som grannhusens 4-5 våningar, men mot gården växer huset stegvis upp till 10 våningar eller cirka 34 meters höjd. Det är avsevärt högre än husen i omgivningen, där även nya byggnader anpassats till grannhusens nivå.

Grannarna befarar att hushöjden ska bana väg för fler högre hus i centrala och känsliga lägen. Kommunen har tidigare slagit fast att tomten ingår i stadskärnan med kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse.

– Det blir dubbelt så högt som vårt hus och andra byggnader i kvarteren runt omkring. Med ett så högt hus skapar man ett trendbrott i Uppsalas stadskärna, säger Mathias Båth från bostadsrättsföreningen Bredablick, som får 10-våningshuset som granne till sin innergård.

Artikelbild

| Huset skulle få sin högsta del mot innergården. Nu stoppar länsstyrelsen planerna.

Kommunens planerare konstaterar att stadsbilden kommer att påverkas. Huset på innergården ”förändrar taklandskapet och stadens siluett i dess närområde”, enligt ett utlåtande i planförslaget. Samtidigt är det bara från vissa positioner som huset blir synligt, enligt utredningen. Mot Kungsgatan och Skolgatan blir förändringen begränsad eftersom byggnaden mot gatan får samma höjd som grannhusen.

Föreningsmedlemmarna sticker inte under stol med att de värnar sin egen utsikt och solljuset på innergården, men betonar att motståndet minst lika mycket handlar om hur Uppsalas innerstad ska utvecklas i framtiden. Enligt gällande översiktsplan ska byggnadshöjder hållas nere i den historiska stadskärnan medan husen kan få bli högre utanför centrum. De boende befarar att planerna vid Kungsgatan innebär ett steg mot höga hus även i innerstaden, när ledig mark ska förtätas.

Det råder brist på bostäder i Uppsala. Är det inte rimligt att bygga så många lägenheter som möjligt?

– Vi förstår att det behövs bostäder och därför har vi inga invändningar mot att man bygger i kvarteret, men vi tycker det är lämpligt att hålla sig till samma byggnadshöjd som övriga hus, säger Mathias Båth.

Artikelbild

| Karl Sjölin (t v) och Mathias Båth får ett tiovåninghus som ny granne, om planerna genomförs. De befarar att det öppnar för fler höga hus i Uppsala centrum.

De påminner också om att höjderna på de planerade husen vid Mikaelskyrkan, strax intill, har sänkts under arbetets gång:

– Vi tycker det är inkonsekvent att man samtidigt låter huset i vårt kvarter bli så högt, säger Karl Sjölin från bostadsrättsföreningen.

Föreningen har producerat en egen animation av husets volym och effekterna på omgivningen, publicerad på nätsidan Youtube, som en kommentar till sol- och skuggstudierna i kommunens handlingar.

– Vår animation visar att det blir stort ingrepp i kvarteret och stadsbilden i detta område, säger Karl Sjölin.

Planförslaget har varit på granskning under hösten. I nästa steg beslutar politikerna om planen ska ändras innan den kan klubbas.

 

Grannars egen animation av tiovåningshuset: