Det var när UNT under 2016 först uppmärksammade historien om doktoranden som sade sig blivit pressad att ta med felaktiga sakuppgifter i en studie, som Hans Rosling kom att engagera sig i det fall som UNT kan rapportera vidare om i dag. Drygt ett halvår senare avled Hans Rosling.

I en fem sidor lång skrivelse redogör han för sin bild av konflikten efter att ha träffat parterna och tagit del av dokumentation.

Där framgår att doktoranden å sin sida, och enligt Rosling med klart fog, känt sig pressad av sin handledare att ta med den felaktiga uppgiften i sin studie. Å andra sidan har även handledaren upplevt hot och påtryckningar. Handledaren har varit okänslig inför doktorandens helt riktiga uppfattning om hur vetenskap ska bedrivas, skriver Rosling, och tillägger att det är obegripligt att handledaren efter en tid negligerar motsättningen om sakuppgiften.

Hans Rosling påpekar också att de dokument och handlingar som finns talar för att doktorandens beskrivning av vad som skett är riktig.

I sin skrivelse går han till hårt angrepp mot ledningen för Uppsala universitet. Som lösning på konflikten har ledningen fokuserat på att "hitta en administrativ lösning där en framgångsrik professors intressen får företräde framför den unga doktorandens modiga motstånd till försvar för en enkel vetenskaplig princip", skriver han och fortsätter: "Ledningens agerande sänder en stark signal till doktorander; var lydiga och om ni tar strid kommer ni att lida för detta", skriver Hans Rosling.

Han uppmanar också parterna att komma sams och konstaterar att en eskalering av konflikten kommer att leda till att konflikten kommer till allmän kännedom. "Risken är att det drar ett löje över universitetet när det blir allmänt känt att doktorander verkligen tvingas använda fel siffra", skriver han. Som UNT kan berätta i dag har alltså ärendet lett till en anmälan om oredlighet i forskningen.