LÄS MER: Alla artiklar i serien "Ett år kvar till valet"

Flest hyresrätter: Sjukhuset-Polackbacken, Ultuna och Flogsta-Ekeby har över 80 procent hyresrätter. Majoriteten är dock studentbostäder. Gottsunda har flest hyresrättsbostäder som inte är studentbostäder, 65 procent.

Flest bostadsrätter: I Kungsängen, Fålhagen och Ulleråker är över 75 procent av bostäderna bostadsrätter.

Artikelbild

De lila områdena: Knutby, Järlåsa, Skyttorp, Almunge, Norra Rasbo och Västra Bälinge. Här bor närmare 12 100 personer, motsvarande sex procent av kommunens befolkning. Utbildningsnivån är förhållandevis låg, liksom andelen invånare födda utanför EU/EFTA.

Flest äganderätter: I Berthåga, Vårdsätra, Kvarnbo och Nåntuna-Vilan är över 90 procent av bostäderna äganderätter, alltså oftast villor.

Flest små bostäder: Ultuna, Kåbo, Fålhagen, Librobäck och Luthagen har flest bostäder som är mindre än 40 kvadratmeter.

Flest stora bostäder: Vårdsätra, Berthåga, Kvarnbo, Nåntuna-Vilan, Sunnersta och Norby har flest bostäder som är större än 90 kvadratmeter

Flest studentbostäder: Flogsta-Ekeby och Luthagen består av ungefär 80 procent studentbostäder. 60 procent av hela kommunens studentbostäder finns här.

Artikelbild

De gröna områdena: Björklinge, Vattholma, Storvreta, Gamla Uppsalabygden, Funbo, Vänge, Vaksala, Östra Bälinge och Danmark. Här bor ca 33 000 invånare, motsvarande 16 procent av kommunens befolkning. Utmärkande för landskapet är de många barnfamiljerna och den höga förvärvsgraden hos befolkningen i arbetsför ålder.

Flest specialbostäder för äldre/funktionshindrade: Gamla Uppsala-Nyby. 12 procent av alla specialbostäder finns här.

Störst andel förvärvsarbetare: Södra Rasbobygden, Östra och Västra Bälingebygden, Berthåga och Vattholmabygden. Runt 90 procent.

Artikelbild

De gula områdena: Sunnersta, Vårdsätra, Norby, Berthåga, Nåntuna-Vilan, Kvarnbo och Södra Hagunda, Kungsängen. Här bor 21 500 invånare, motsvarande drygt tio procent av Uppsalas befolkning. Här finns Uppsalas högsta inkomstnivå, lägsta arbetslöshet och lägsta andel invånare med ekonomiskt bistånd.

Minst andel förvärvsarbetare: Sjukhuset-Polacksbacken, Ultuna och Flogsta-Ekeby har en andel på mindre än 50 procent. Detta är dock stadsdelar som präglas av verksamheter och studenter. Utöver dessa stadsdelar har Gottsunda lägst andel förvärvsarbetare med drygt 60 procent.

Störst andel med eftergymnasial utbildning: Studentområdena Ultuna, Sjukhuset-Polacksbacken och Flogsta-Ekeby. Därefter Luthagen och Norby. Samtliga runt 80 procent.

Artikelbild

De mörkblå områdena: Innerstaden, Fålhagen, Luthagen, Kåbo, Ultuna, Ulleråker, Flogsta-Ekeby, Håga och Kvarngärdet. Här bor drygt 60 000 invånare, motsvarande 30 procent av kommunens befolkning. Det mörkblå landskapet är därmed Uppsalas område med flest invånare. Här bor människor i ung vuxen ålder med hög utbildningsnivå. Ohälsotalet är lågt, liksom andelen invånare i förvarvsarbete och inkomstnivån.

Minst andel med eftergymnasial utbildning: Knutbybygden, Västra Bälingebygden och Skyttorpsbygden. Mindre än 30 procent.

Högst medianinkomst: I Vårdsätra, Norby och Nåntuna-Vilan är medianinkomsten över 350 000 kronor per år. Här är också inkomstskillnaden mellan män och kvinnor störst.

Artikelbild

De ljusblå områdena: Gottsunda, Valsätra, Stenhagen, Librobäck, Sävja-Bergsbrunna, Gränby och Löten. Här bor drygt 38 000 invånare, motsvarande 18 procent av kommunens befolkning. Här återfinns förhållandevis höga ohälsotal, hög arbetslöshet och hög andel som uppbär ekonomiskt bistånd. I dessa områden bor många människor som är födda i ett land utanför EU/EFTA. Flerbostadshus präglar flertalet kvarter i dessa områden.

Lägst medianinkomst: I flera studentområden är medianinkomsten låg. I Luthagen, Gottsunda och Vårdsätra är medianinkomsten runt 200 000 kronor. Här är också inkomstskillnaden mellan män och kvinnor minst.

Störst andel hushåll som fått försörjningsstöd senaste året: Gottsunda, Vårdsätra och Gränby. Över 10 procent, över 15 procent i Gottsunda.

Artikelbild

De orange områdena: Eriksberg, Svartbäcken, Tunabackar, Sala backe, Rickomberga, Gamla Uppsala-Nyby samt Årsta. Här bor 42 000 invånare, motsvarande 20 procent av befolkningen i Uppsala. De orange områdena påminner i många avseenden om de ljusblå områdena, framför allt med avseende på en förhållandevis låg utbilningsnivå, hög arbetslöshet, höga ohälsotal, låg förvärvsarbetandegrad samt inkomstnivå. Däremot är det en lägre andel invånare som är födda utanför EU/EFTA och andelen äldre i befolkningen är högst bland samtliga områden i Uppsala.

Lägst andel hushåll som fått försörjningsstöd senaste året: Södra Hagundabygden, Norra Rasbobygden och Östra Bälingebygden. Knappt 1 procent.

Störst andel barn i hushåll med låg inkomst: Gottsunda, Ultuna och Gränby. Över 35 procent.

Minst andel barn i hushåll med låg inkomst: Nåntuna-Vilan, Sunnersta och Östra Bälingebygden. Runt 3 procent.

Störst andel barn på fritids i område där fritidsklubb finns: Ekeby-Flogsta, 160 procent.

Minst andel barn på fritids i område där fritidsklubb finns: Sävja/Nåntuna. Drygt 20 procent.

Valdistrikt med högst valdeltagande i kommunvalet 2014: Södra Nåntuna och Nåntuna. Över 90 procent.

Valdistrikt med lägst valdeltagande i kommunvalet 2014: Sydvästra Valsötra och Seranders väg västra. Drygt 60 procent.

Högst ohälsotal: Hällby-Husbyborg och Gottsunda. Över 35 dagar.

Lägst ohälsotal: Ultuna och Sjukhuset-Polacksbacken. Mindre än fem dagar. Efter studentområdena kommer Kåbo med drygt tio dagar.

Alla uppgifter är hämtade ur rapporten Levnadsvillkor och hälsa i Uppsala kommun som går att läsa i sin helhet här.