Liberalerna

Helena Hedman Skoglund, kommunalrådskandidat:

De skickligaste lärarna måste arbeta där utmaningarna är som störst. Genom att erbjuda erfarna och duktiga lärare bra arbetsvillkor och lönepåslag kan vi locka dem att arbeta på skolor med de största utmaningarna.

Artikelbild

| Unn Harsem och C vill öka rektors mandat och skolans självstyre

Lärarna måste slippa alla kringuppgifter. Det ska andra – som administratörer, kuratorer, elevassistenter – ansvara för. Mer tid för eleverna leder till högre resultat. Lektioner måste vara lärarledda och varje skola ska erbjuda läxläsning.

Elever som har behov av stöd måste få insatser tidigt. Speciallärare ska finnas på varje skola och kommunen ska underlätta för att fler ska vilja utbilda sig till speciallärare genom att erbjuda studier på arbetstid.

Miljöpartiet

Linda Eskilsson, 1:e vice ordförande i Utbildningsnämnden:

Artikelbild

| Simon Alm, gruppledare för SD, vill se en utbildning för lärare i ordning och reda i klassrummet, eftersom han menar att lärarnas förmåga på det området skilöjer sig åt.

För att eleverna ska lyckas i skolan behövs det bra lärare. Därför vill vi fortsätta att förbättra för dem som jobbar i skolan. Fler utvecklingsmöjligheter och mindre administration är två exempel.

Det är viktigt att barn som behöver extra stöd får det tidigt och därför vill vi särskilt prioritera förskolan och lågstadiet.

Artikelbild

| Linda Eskilsson och MP vill särskilt prioritera förskolan och lågstadiet.

För att kunna ta till sig kunskap så måste eleverna må bra. Därför måste vi förbättra ungas psykiska hälsa! Vi vill ha en utbyggd elevhälsa, ett närmare samarbete med regionen och mer fysisk aktivitet i alla skolor.

Vårt arbete med att göra skolan likvärdig fortsätter, för det är en förutsättning för att höja kunskapsresultaten i Uppsala och ge alla barn en god grund.

Artikelbild

| Tobias Smedberg och V vill öka skolans reurser genom "klok omfördelningspolitik".

Vänsterpartiet

Tobias Smedberg, partiets förstanamn i Uppsala:

Resurserna till skolan måste öka så att vi kan minska elevgrupperna och satsa mer på exempelvis lärarassistenter, it-stöd och elevhälsa. Då får läraren mer tid per elev och frihet att utforma undervisningen så att fler kan klara sina studier. Sveriges rikedomar har aldrig varit större än nu, med en klok omfördelningspolitik har vi råd att satsa på skolan.

Skolan ska vara till för eleverna, inte för aktieägare. Stoppar vi vinster i välfärden ökar möjligheten att sätta fokus på elevernas behov.

Vi måste också skapa en trygg tillvaro utanför skolan. Den elev som är trångbodd hemma, har arbetslösa föräldrar eller utsätts för sexuella trakasserier får svårt att klara av skolan.

Kristdemokraterna

Jonas Segersam, partiets första namn i Uppsala:

Uppsalas skolor ska hålla en hög kvalitet och det sker genom att alla följer nationella riktlinjer och genom att det finns en konkurrens mellan skolor och en mångfald av utförare. Vi vill gärna bredda perspektivet lite och påpeka att vi behöver stödja föräldrar och hela familjen – trygga familjer och hemförhållanden ger också en grund för elever att lyckas i skolan. Vi vill därför öka möjligheten för föräldrastöd och en större inkludering av familjen i barnomsorg och skolarbete, särskilt i de lägre åldrarna, men även under tonåren. Det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnen, inte kommunen!

Centerpartiet

Unn Harsem, ledamot i utbildningsnämnden:

Lärarna är nyckeln till förbättrade skolresultat. Idag råder lärarbrist och dessutom åligger det lärare att lösa alla möjliga uppgifter som inte är direkt kopplade till elevernas kunskapsutveckling. Överbelastade lärare är ett problem. Därför vill vi avlasta lärarna genom att införa andra yrkesgrupper i skolan, assistenter, socionomer, etc.

Vi vill även öka rektors mandat och skolans självstyre så att varje skola och lärarteam själva kan styra och förbättra sina arbetssätt. Det är viktigt att arbetet i skolan är lustfyllt och att det finns tid för reflektion för både lärare och elever.

Feministiskt initiativ

Leia Nordin, kandidat till Uppsala kommun:

Elever som mår bra presterar bättre i skolan. Vi vill stärka elevhälsan. Varje skola ska ha tillgång till heltidsanställd kurator och psykolog.

Skolan ska erbjuda frukost till sina elever. På skolor runtom i landet har det gett mycket goda resultat, med lugnare klassrum och ökad koncentrationsförmåga.

Vi måste förbättra arbetsvillkoren för lärarna, bland annat i form av längre avbrott mellan lektionerna och mer tid för planering och elevärenden. Stressade lärare hinner ofta inte ge det stöd som behövs till enskilda elever.

Förbättrade arbetsvillkor kommer göra att fler vill söka sig till läraryrket, så att vi kan ha en större andel legitimerade lärare på skolorna än idag.

Socialdemokraterna

Caroline Hoffstedt, kommunalråd:

Vi vill prioritera Uppsalas skolor framför skattesänkningar. Lärarna är skolans viktigaste resurs och nyckeln till att lyckas. Vi går till val på att anställa fler lärare, höja lärarlönerna och satsa på tydliga utvecklings- och karriärvägar.

Under mandatperioden har vi infört lärarassistenter på sex skolor och utvärderingen visar på positiva resultat. Där skriver lärare bland annat: ”De rycker in och gör tusen och en saker.” och ”Jag kan fokusera på min undervisning.”. Vi vill kraftigt bygga ut vår satsning på lärarassistenter.

Utan ordning och reda blir det lätt fokus på annat än undervisning. För att höja kunskapsresultaten vill vi införa mobilförbud i Uppsalas skolor.

Moderaterna

Christopher Lagerqvist, vice ordförande utbildningsnämnden:

Vi har ett sjupunktsprogram för höjda skolresultat genom omfattande satsningar på alla lärare. Kunskap ska stå i centrum och lärarna ska ges tid till att fokusera på elevernas kunskapsinlärning, få mer tid till att förbereda och genomföra sin undervisning samt göra nödvändigt efterarbete. Vi vill reducera lärarnas mötestid och anställa lärarassistenter som underlättar lärarnas administrativa börda.

Vi vill införa central rättning av nationella prov samt tydliggöra rollfördelningen rektor–lärare–elev–vårdnadshavare. Detta möjliggör att lärarna kan fokusera på kärnuppgiften att lära ut till elever. God arbetsmiljö kräver ordning och reda. Vi föreslår nolltolerans mot ej godkänd frånvaro.

Sverigedemokraterna

Simon Alm, partiets förstanamn i Uppsala:

Ordning och reda behövs i skolorna genom sådan utbildning för lärare. Att en klass kan vara stökig på vissa lektioner och ordningsam på andra hänger ihop med lärarens förmåga att hålla ordning på klassen.

Vi vill minska inslaget av nya nyanlända elever i klassrummen och satsa mer resurser på de elever som redan är här.

Vi vill ha mer kringpersonal som kuratorer och skolsjuksköterskor.

Med trygghetskameror ökar vi tryggheten.

Vi vill ha mer fokus på kunskapsinlärning och är öppna för att dra lärdom av PISA-toppländerna såsom Japan.

Vi är inställda på att höja anslagen till skolan per elev mest av alla partier.