Den senaste prognosen visar ett underskott för helåret på 120 miljoner kronor för Akademiska sjukhuset. Samtidigt har bristen på sjuksköterskor lett till att sjukhuset under en stor del av våren haft ett överbelastat läge med överbeläggningar på samtliga avdelningar.

UNT har frågat företrädare för de politiska partierna hur de vill lösa situationen.

LÄS MER: Krisläge på Ackis under våren

Artikelbild

LÄS MER: Förlusten för Akademiska sjukhuset skenar

Moderaterna

Stefan Olsson, regionråd:

Moderaterna vill börja med att se över möjligheten att återanställa de många erfarna sjuksköterskor som lämnat regionen. På riktigt utreda och analysera varför så många sjuksköterskor sagt upp sig. Sjuksköterskor ska kunna göra karriär utan att behöva sluta arbeta kliniskt. Kan vi utveckla arbetsvillkoren för sjuksköterskor kommer vårdproduktionen att gå upp.

Lönesättningen behöver bli individuell i praktiken, inte bara i teorin. Minska administrationen för kliniskt verksamma sjuksköterskor och öka inflytandet över schemaläggning.

Dessutom vill vi se kostnadskontroll avseende hyrpersonal genom oberoende granskning.

Liberalerna

Lina Nordquist, regionråd:

Vi behöver en extern arbetsmiljögranskning för en ödmjuk och genomtänkt arbetsgivarpolitik.

Medicinska sekreterare, undersköterskor och servicepersonal kan avlasta legitimerad personal och spara resurser. Den mest erfarna ska tjäna dubbelt så mycket som en nyanställd i samma yrkesgrupp.

Patienter behöver vård, inte administratörer, men toppadministrationen ökar. Vi vill minska den med 17 miljoner kronor. Vi vill ge mer vård till lägre pris via lasarettet i Enköping, mer barnsjukvård utanför Akademiska och vårdval där sjukvården inte mäktar med, till exempel inom ortopedi, öron-näsa-hals och specialiserad rehabilitering, inklusive sexologi och ödemterapi.

Centern

Sara Sjödal, ledamot i sjukhusstyrelsen:

För det första är det fel att plocka bort vårdvalen. Att belasta den egna verksamheten i ett pressat läge med ytterligare produktionskrav är inte klokt, oavsett om en påse pengar följer med.

För det andra krävs att våra sjuksköterskor stöttas med annan personal som kan utföra många av de arbetsuppgifter som dagens sjuksköterskor utför. Kostnaden täcks av minskat behov av hyrsjuksköterskor samtidigt som det ökar attraktiviteten i att jobba som sjuksköterska.

För det tredje måste utvecklingen mot effektiv och nära vård 2030 komma i gång. Därför vill vi flytta över ansvar och pengar från Akademiska till primärvården.

Kristdemokraterna

Björn-Owe Björk, regionrådskandidat:

Kristdemokraterna vill avsätta 72 miljoner i en intern ”kömiljard” för 2019. Dessutom har vi tolv konkreta förslag för att göra Akademiska sjukhuset till en mer attraktiv arbetsgivare. Förslagen rör bland annat bättre ledarskap, där chefer får både ansvar, befogenheter och stöd, nya karriärvägar med kombinationstjänster, individuell lönesättning på riktigt, bättre samverkan mellan utbildning och verksamhet, fler arbetstidsmodeller för att skapa bättre arbetsmiljö och hälsosammare arbetstider samt att se över operationskapaciteten kvällar och helger. Dessutom vill vi utveckla och bygga ut primärvården vilket på sikt också kommer att avlasta även Akademiska sjukhuset.

Socialdemokraterna

Vivanne Macdisi, regionråd och ordförande i sjukhusstyrelsen:

Det absolut viktigaste för oss är att minska beroendet av hyrpersonal.

Vi behöver utbilda mer personal, satsa på nöjd personal så att de stannar och se till att den personal vi har kan ägna mindre tid åt administration och andra kringsysslor. För att uppnå det satsar vi bland annat på att erbjuda studielön för de sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor, digitalisera mycket av administrationen, avlasta vårdpersonalen med satsningar på vårdnära service och generellt utveckla arbetsmiljön. Vi vill också införa obligatorisk språkträning för alla med otillräckliga svenskkunskaper som jobbar inom vården.

Miljöpartiet

Malena Ranch, regionråd:

Bristen på personal leder både till en sämre arbetsmiljö och till problem med stängda vårdplatser och problem med långa väntetider. När man tar in hyrpersonal ökar kostnaderna. Det är uppenbart att vi måste fortsätta ha fullt fokus på att minska behovet av hyrpersonal. Det är viktigt både av ekonomiska skäl och för att få en bra arbetsmiljö. Studielön för vidareutbildning av specialistsjuksköterskor är en viktig åtgärd. Samtidigt måste vi förstärka och utveckla den nära vården, till exempel vårdcentraler och mobila närvårdsteam. Det minskar behovet av sjukhusvård. Vi vill också utöka operationssamarbetet mellan Akademiska och lasarettet i Enköping för mer effektiv resursplanering.

Vänsterpartiet

Sören Bergquist, regionråd:

Vänsterpartiet anser att grundbemanningen behöver höjas. Garanterad fortbildning för alla måste införas, lönerna behöver höjas inom de kvinnodominerade vårdyrkena och betald vidareutbildning som också ger en garanterad löneökning.

Vänsterpartiet anser att Akademiska redan i dag behöver ett tillskott för att i lugn och ro kunna ta fram långsiktiga handlingsplaner.

Effektiviseringskrav inom hälso- och sjukvården ska gå tillbaka till vården i riktade satsningar för mer personal och mer vård. I dag går det till att förbättra regionens totala ekonomiska resultat. Vi vill ha en skattehöjning på 20 öre, vilket ger ett tillskott på 165 miljoner kronort.

Sverigedemokraterna

Simon Alm, ledamot i regionstyrelsen och oppositionsråd:

Det behövs mer resurser i sjukvården. I det senaste satsade vi 100 miljoner mer än de rödgröna på sjukvården. Besparingarna ska ske inom områdena politiken, ledningskontoret, invandringsrelaterade poster som cosmos, tolk, centrum för hälsa och integration och transkulturell psykiatri, sprutbytesverksamhet, folkhögskolor, kultur och ineffektiva regionala projekt.

Det behövs även bättre arbetsvillkor vid Akademiska sjukhuset vad gäller schemaläggning, parkeringsplatser och skälig vila.

Med bättre konkurrens och information kan vård också styras om till vårdcentralerna där det är mer resurseffektivt. Allt för många söker sig till Akademiska sjukhuset.