Bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 innebär att alla kommuner ska ta emot och erbjuda bostäder åt nyanlända som fått uppehållstillstånd. Men lagen preciserar inte vilket ansvar kommunerna har när etableringsperioden på två år är slut.

Uppsala har hittills tagit emot 1 330 nyanlända som anvisats hit. Samtliga har fått korttidskontrakt på bostäder som de hyr i andra hand av kommunen. Frågan är vad som ska hända när korttidskontrakten går ut, om personerna inte lyckats hitta ett annat boende. Kommunen utreder nu om barnfamiljer ska få försthandskontrakt, för att hjälpa dem att etablera sig i samhället. Mot detta står dock en rättviseaspekt: att nyanlända får bo kvar gör att en del av de som står i den allmänna bostadskön får vänta längre.

UNT har kollat vad de åtta partier som sitter i Uppsalas kommunstyrelse tycker.

Frågan de fått är: ska korttidskontrakten övergå i förstahandskontrakt eller ska kontrakten sägas upp och släppas ut i bostadskön igen?

Socialdemokraterna:

"Huvudregeln är att de här personerna ska klara sig själva och hitta en egen bostad när två år har gått. Men vi måste göra det som är bäst för att de ska komma ut i samhället. Samhällets mål är att de som får stanna här ska bidra, och då behöver de hjälp på vägen. För att komma i arbete eller utbildning är bostad viktigt och därför kan ett alternativ vara att barnfamiljer ska få förstahandskontrakt. Ensamstående kan flytta runt på ett annat sätt, men för familjer där barnen går i skola är det betydligt svårare. En sådan lösning kan vara kopplad till tydliga krav, det är något vi ska titta på och överväga. Samtidigt finns det många som har det bekymmersamt på bostadsmarknaden och man kan fråga sig varför vissa grupper ska få mer hjälp än andra till bostad. Det är det som gör den här frågan så svår."

Vänsterpartiet:

"Vi tittar på frågan nu. Barnens bästa är alltid i centrum i vår politik. Det präglar all vår politik och kommer också prägla hur vi ser på boenden för nyanlända framöver. I de fall tillfälliga kontrakt ska övergå i förstahandskontrakt så kommer barnfamiljer och andra med särskilda behov vara högt prioriterade. Kommunen har bostadsförsörjningsansvar för alla som bor i kommunen. Ett tryggt boende är en förutsättning för bra och snabb etablering för nyanlända. Om vi misslyckas med det så påverkar det hela kommunen, även alla vi som bor här sedan tidigare. Klarar vi en snabb och bra etablering minskar arbetslösheten samtidigt som vi får mer resurser och arbetskraft att använda för att till exempel bygga nya bostäder."

Miljöpartiet:

"Vi anser att de ska övergå i fortsatta kontrakt, vilket underlättar andra etableringssteg som utbildning och jobb. Det är en lösning för att få hela integrationsprocessen att fungera. Man kan tänka sig olika lösningar, och att det hanteras med tanke på vilka behov som finns för barnfamiljer med mera. Kommunen behöver sedan fortsatt bygga hyresrätter med statligt investeringsstöd för små plånböcker."

Sverigedemokraterna:

"Uppsala ska vara rättvist, och då kan man inte tillåta att utländska medborgare har förtur till våra bostäder mer än vad lagen tvingar oss till. I övrigt har vi även motionerat om att kommunen endast ska erbjuda husvagnar till nyanlända invandrare som anvisas till Uppsala kommun. Det är väldigt många som behöver en bostad i Uppsala, det vore direkt orättvist att ha gräddfiler till en bostad för dem som inte ens är medborgare. Vi har skrivit en interpellation för att få reda på hur de rödgröna har planerat att hantera frågan. Dessutom har vi lämnat in en motion där vi vill att kommunen endast ordnar med uppehälle för nyanlända invandrare under den enligt lagen kortast möjliga tiden."

Moderaterna:

"Ansvaret är tydligt och begränsat i tid och det bör inte övergå i förstahandskontrakt utan en ny behovsbedömning behöver genomföras utifrån den enskildes situation. Bosättningslagen infördes för att lösa en akut situation, nu krävs långsiktiga lösningar som är hållbara över tid. Vi Moderater välkomnar att Uppsala kommun arbetar fram och fattar beslut om den fortsatta hanteringen så att vi inför hösten (då två års-gränsen för många passerar) har en god beredskap. Vi fattade beslut inom Moderaterna under våren 2017 att uthyrningen av de bostäder som Uppsala kommun på olika sätt ställer till förfogande för nyanlända endast får ske under en begränsad tid och inte bli en permanent ordning. Det vill säga att det inte bör övergå i förstahandskontrakt utan en ny behovsbedömning behöver då genomföras utifrån den enskildes situation."

Kristdemokraterna:

"När vi 2016 fattade beslut om detta i kommunstyrelsen var hela idén att det skulle vara just korttidskontrakt så att inte besittningsskyddet inträder, alltså att kontrakten inte övergår i förstahandskontrakt. Hur vi ställer oss till frågan vad som händer när två år gått hänger på vilken information dessa personer fått, och vilken möjlighet de haft att själva söka bostad, ställa sig i kö etc. Vi behöver mer information och jag hoppas att vi får det från exempelvis kommunstyrelsen."

Centerpartiet:

"Det är tveklöst svåra frågor. En viktig grundprincip är att alla våra invånare ska behandlas jämlikt. Nu står kommunen inför en stor utmaning som starkt påverkar enskilda människor som berörs. Det rör sig om nya Uppsalabor som fått uppehållstillstånd i Sverige. Huvudregeln bör vara att inga skillnader mellan oss invånare skapas. Det kan tveklöst vara rimligt att låta barnfamiljer där barnen påbörjat förskola eller skola, i närheten av nuvarande bostad, att behandlas särskilt. Det kan innebära att förlänga deras kontraktstid, men inte självklart förstahandskontrakt. Förhoppningsvis uppmanades dessa Uppsalabor att redan vid ankomst ställa sig i bostadskön. Som för alla Uppsalabor har Socialförvaltningen ett ansvar att rättvist hjälpa till om invånare saknar möjlighet att hitta ett boende."

Liberalerna:

"Vi har inte landat i diskussionen än. Men en socialliberal inställning är att vi inte ska tvinga ut barnfamiljer. Vi vill inte se generella lösningar, utan behandla varje fall individuellt. I vissa fall kan det vara smartare att omvandla kontraktet till förstahandskontrakt, för att bryta upp från skola och förskola kan kosta mycket mer. Men i andra fall kanske det är bättre för familjen att flytta. Samtidigt måste vi ju tänka på rättvisa och jämlikhet, att de som bor i en kommun ska behandlas lika."