Av 28 solskyddsprodukter som Läkemedelsverket granskade förra året uppfyllde bara sex kraven fullt ut. I tolv fall var bristerna så stora att de kunde påverka produkternas säkra användning.

Det framgår av rapporten Solskyddsprodukter från enheten för kosmetika och hygienprodukter vid Läkemedelsverket i Uppsala.
”Det finns anledning prioritera fortsatt granskning av solskyddsprodukter”, skriver Läkemedelsverket.

Rapporten är en uppföljning av en granskning av solskyddsmedel som gjordes 2008–2009.

I båda undersökningarna fick 80 procent av produkterna en eller flera anmärkningar när det gällde bevis för den utlovade effekten, felaktigheter i innehållsdeklarationen eller brister i instruktionen för hur de ska användas. Andelen produkter som bedömdes ha så allvarliga brister att de påverkade säkerheten var dock betydligt lägre förra året än för fem år sedan.

2008–2009 ledde granskningen till att de flesta av de kritiserade solskyddsmedlen drogs bort från marknaden. Av de 12 produkter som förra året bedömdes ha så stora brister att säkerheten äventyrades drog företagen frivilligt bort fem och i ett fall infördes saluförbud.

För övriga sex solskyddsprodukter med brister som kunde påverka säkerheten, liksom för 10 produkter med mindre allvarliga anmärkningar, har felen korrigerats.
”För konsumenterna har projektet inneburit att solskyddsprodukter med osäker skyddseffekt, otillåtet UV-filter, otydliga användarinstruktioner eller felaktig marknadsföring har korrigerats eller tagits bort från marknaden”, heter det i rapporten.

Även stora etablerade tillverkare som ACO och distributörer som Apotek Hjärtat och Apoteksgruppen finns med bland företagen som fick anmärkningar för brister i märkningen av flera av sina solskyddsprodukter.

Att bristerna som upptäcktes förra året rättades till eller att produkterna försvann från marknaden behöver inte innebära att alla solskyddsprodukter nu klarar kraven. Det finns betydligt fler solskyddsmedel på den svenska marknaden än dem som Läkemedelsverket har granskat.

För konsumenten finns goda skäl att noga kolla märkningen på förpackningen. Är den märkt med till exempel ”sunblock”, ”fullständigt skydd” eller ”skyddar hela dagen” är den inte godkänd enligt EU:s regler. Dessutom är påståendena felaktiga. Inga solskyddsmedel ger ett 100-procentigt skydd.