Nu vill Uppsala kommun försäkra sig om att bostadsplaner omkring SVA inte äventyras om myndigheten blir ett riksintresse. Området där SVA ligger, norr om SLU och Campus Ultuna,  ingår nämligen som en del i Uppsalapaketet och avtalet med staten om att bygga totalt 33 000 nya bostäder fram till 2050. En spårvägslinje är också tänkt att få sin dragning just förbi SVA.

I sitt yttrande till MSB, som beslutar i frågan, påpekar Uppsala kommun behovet av att kunna bygga bostäder, men invänder inte mot att SVA blir riksintresse.

–  Vi ifrågasätter inte totalförsvarets behov, men våra behov som kommun behöver också tillgodoses, säger Uppsalas kommunalråd Erik Pelling (S) som förklarar att kommunen har blivit vis av erfarenhet när det gäller vad riksintressen kan betyda.

– Ett tydligt exempel på begränsning i Uppsala är restriktionerna mot att bygga på höjden på grund av flygflottiljen vid Ärna, säger Erik Pelling. 

I Uppsala har myndigheter pekat ut över 100 riksintressen.Ofta är de inte koordinerade med varandra, menar Erik Pelling. Det här systemet begränsar manöverutrymmet för stad- och landsbygdutveckling, skriver kommunen i yttrandet och ifrågasätter systemets relevans. 

Staffan Ros, planeringsdirektör på SVA, säger att det länge förts en konstruktiv dialog med kommunen om bostadsbyggande runt myndigheten. SVA är redan ett skyddsobjekt. Att klassas som riksintresse skulle därför inte ändra på något, menar han.

– Och vi har heller inga invändningar mot kommunens planer, annat än att det behövs ett visst säkerhetsavstånd och att vi har behov av att kunna ta emot lastbilstransporter, säger Staffan Ros.