Regeringen gav tidigare i höst klartecken för huset. Därefter har länsstyrelsen behandlat flera överklaganden från grannar som inte tidigare prövats. Myndighetens slutsats är att detaljplanen ska upphävas på grund av formaliafel i kommunens hantering av ärendet.

– Detaljplanen strider mot kommunens översiktsplan, men det har inte tydligt framgått under processen. Därför har vi kommit fram till att planen ska upphävas, säger länsstyrelsens chefsjurist Cecilia Magnusson.

På obebyggd mark i kvarteret Bredablick på Kungsgatans östra sida, intill Cederbladsskolan, vill HSB bygga ett hyreshus med tio våningar mot innergården och fyra våningar mot gatan. Flera grannar och föreningen Vårda Uppsala har protesterat mot förslaget. De anser bland annat att hushöjden bryter kraftigt mot övriga hus i kvarteret.

LÄS MER: Protesterar mot 10-våningshus

Kommunens byggnadsnämnd gav klartecken för planerna i slutet av 2014. De överklagades raskt av Vårda Uppsala och grannarna, men länsstyrelsen beslutade samtidigt att på eget initiativ granska byggplanen. Åtgärden är ovanlig och innebar bland annat att överklagandena ställdes i väntrummet, medan länsstyrelsen genomförde sin granskning.

Den ledde till att myndigheten förra året upphävde detaljplanen, som ansågs ha allvarliga brister. Hushöjden skulle strida mot riksintresset, enligt myndigheten, som också ansåg att trafikbullret i vissa lägenheter riskerade att bli för högt.

LÄS MER: Husplaner i centrum stoppas

HSB överklagade i sin tur till regeringen, som tidigare i höst rev upp länsstyrelsens beslut. Husplanerna fick därmed återigen klartecken. Enligt regeringen hade husets utformning förändrats så att bullret inte riskerade att bli för högt. Regeringen ansåg inte heller att effekterna på kulturmiljön var så allvarliga att planen måste stoppas.

LÄS MER: Hur får grönt ljus av regeringen

Efter det beslutet har nu länsstyrelsen behandlat de överklaganden som lämnades in för fyra år sedan, efter byggnadsnämndens beslut. Resultatet blir alltså att detaljplanen på nytt upphävs.

Enligt länsstyrelsen stämmer inte husets höjd med riktlinjerna i den översiktsplan som gällde då byggnadsnämnden antog planen. Myndigheten anser att avvikelsen inte tydligt framgått under beslutsprocessen, då allmänheten ska få insyn i planerna. Först när planen skulle klubbas gavs tydligt besked om avvikelsen, enligt länsstyrelsen, som anser att kommunen därmed bröt mot plan- och bygglagens regler.

– Tidigt i processen har kommunen identifierat att man behöver ta ställning till frågan, men det är först i antagandehandlingen som man skriver att detaljplanen strider mot översiktsplanen, säger Cecilia Magnusson.

Avsteget från översiktsplanen har dessutom en sådan tyngd att kommunens beslut borde ha klubbats av fullmäktige, inte av byggnadsnämnden, enligt länsstyrelsen, som också av det skälet upphäver planen. Länsstyrelsens beslut att upphäva planen kan i sin tur överklagas av HSB till Mark- och miljödomstolen.