Sedan i november pågår en inventering av träd i Uppsala, Enköping och Österbybruk i regi av Skogstyrelsen och länsstyrelsen.

Både myndigheter och privata mark- och tomtägare kan få träd undersökta av gruppens 30 inventerare. Trädens natur- och kulturvärden läggs sedan in på Trädportalen.se för alla nyfikna. Där kan man även som privatperson dokumentera den egna tomtens träd. Underlaget finns sedan där för myndigheter och andra aktörer när beslut om trädens bevarande ska fattas.
– Vid till exempel ett bygge kan man efter en inventering ta större hänsyn till gamla och biologiskt värdefulla träd, eller så kanske en villaägare väljer att beskära trädet i stället för att ta bort det helt, säger Stefan Skoglund, arbetsledare för projektet i Uppsala.

Ett träd kan vara knutet till en plats historia och minnen. Många djur och växter är också beroende av att trädet får finnas kvar. De lever i håligheter i träden och en gammal ek kan innehålla 1 000 olika arter. Trädens sav lockar till sig vissa insekter och barken kan gömma andra smådjur.
– Även om ett träd ser dött ut så kan det finnas ett skyddsvärde i det. I trädet kan det finnas en biologisk mångfald som är värd att bevara, säger en kvinna i projektet som vill vara anonym.

Trädinventeringen ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt projekt som kallas Kulturarvslyftet. Arbetsgivare kan ansöka om att vara med i projektet och anställer människor som har varit långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna. En yngre man som också vill vara anonym slår sig ned i soffan i Skogsstyrelsens lokaler och berättar hur han kom att arbeta i projektet.
– Jag ville bli skogshuggare så det är kanske konstigt att jag nu tycker att man ska bevara kulturträd, säger han.

Efter att hans tidigare arbetsgivare gått i konkurs blev han arbetslös under en längre tid. Tills Arbetsförmedlingen i Heby skickade honom på ett möte där han trodde han skulle bli skogshuggare. I stället väntade ett jobb som trädinventerare.
– Jag har lärt mig så fruktansvärt mycket. Och det vi gör är viktigt. Jag har aldrig riktigt fått en chans förut.

Regeringens mål för hur många anställningar Kulturarvslyftet skapar har hittills misslyckats. Av dem som fått anställningar i Kulturarvslyftet runt om i landet, står dock Uppsala län för en fjärdedel, där trädinventeringen är en del. Maria Forslund på länsstyrelsen tror att det handlar om rutin vid tidigare projekt.
– Skogsstyrelsen har en vana av att samarbeta med Arbetsförmedlingen. Samtidigt var mötena inför projektet välbesöka, för många tycker det är så roligt att arbeta med det här, säger Maria Forslund.