Den kartläggning som Uppsala kommun själva gjort visar att Uppsala i stort är en delad stad med stora skillnader mellan olika stadsdelar och bostadsområden. Ilona Szatmari Waldau (V), ansvarigt kommunalråd för sociala frågor, ser inte den informationen som någon nyhet.

– Kartläggningen bekräftar det vi redan visste, men inte haft samlad kunskap om tidigare. Nu har vi för första gången samlat statistik om exempelvis inkomstskillnader, ohälsotal och arbetslöshet på stadsdelnivå. Det här är ett verktyg som vi har tagit fram, ett första steg för att ha en utgångspunkt när vi förbättrar.

Vad menar du att du redan visste?

– Att Uppsala är segregerat, att sjukskrivningstalen och arbetslösheten exempelvis är högre i Gottsunda än i Norby och att i höginkomstområdena tjänar män betydligt mer än kvinnor. Det är allvarligt. Men tidigare har vi inte haft en samlad utgångspunkt för förbättringsarbetet, det har vi nu.

Inför valet 2014 lovade de rödgröna partierna att man skulle ”vidta de åtgärder som krävs” för att Uppsala ska hålla samman och för att klyftorna ska minska. Men tittar man exempelvis på arbetslösheten har den sedan valet minskat bland personer födda i Sverige och ökat bland personer födda utanför Sverige. Även inkomstklyftorna har ökat i Uppsala och några konkreta exempel på minskade klyftor finns inte.

– Ökade klyftor är en trend som pågått under lång tid. På kommunal nivå tror jag att utan den politik vi för i Uppsala nu hade klyftorna växt ännu mer. Klyftorna fortsätter att öka, men min fasta övertygelse är att vi har bromsat dem, säger Ilona Szatmari Waldau.

Hon lyfter fram flera satsningar som de rödgröna har genomfört för att bromsa utvecklingen. Det handlar om fler gratis sommarlovsaktiviteter, att ensamstående med ekonomiskt bistånd ska få behålla det höjda underhållsstödet, förbud mot att skolor tar ut extra avgifter för exempelvis frukt eller skolresor och en höjning av skatten.

– Vänsterpartiet lovade att höja skatten, vilket vi har gjort. Vi gjorde det just för att kunna göra satsningar. Exempelvis såg vi till att socialnämnden fick mer pengar så att man slapp genomföra de nedskärningar inom det förebyggande arbetet som de borgerliga planerat, säger Ilona Szatmari Waldau.

Hon lyfter även fram förändringar inom kommunorganisationen. Man har bland annat beslutat att införa rätt till heltid och att fler ska anställas inom kommunen, exempelvis genom extratjänster, för att på så sätt minska mängden arbetslösa. Det handlar också om fler hbtq- och jämställdhetsutbildningar samt att införa ett mer rättighetsbaserat arbetssätt.

– Alla Uppsalabor ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det arbetet har vi växlat upp och förbättrat. Alla tjänstepersoner, oavsett om det är inom socialtjänsten eller renhållning, ska behandla alla jämlikt och rättvist, säger Ilona Szatmari Waldau.

Men måste ni inte göra mer för att faktiskt bryta segregationen?

– Jo. Vi måste exempelvis bryta boendesegregationen. Vi måste bygga mer varierat, jämna ut inkomstklyftorna så att alla har möjligheten att förflytta sig och se till att alla stadsdelar är attraktiva så att folk inte söker sig bort.

Men några sådana stora satsningar har ni inte genomfört, andelen bostadsrätter har till och med ökat med någon procent i förhållande till andel hyresrätter. Är du nöjd med det ni gjort hittills?

– Jag kommer inte vara nöjd förrän vi uppnår ett helt jämlikt samhälle.

Löftet kvarstår alltså, men några större initiativ för att minska klyftorna finns ännu inte i planeringen för det år som är kvar av mandatperioden, eventuella satsningar blir en fråga vid nästa budgetförhandlingar. Samtidigt ska sägas att Uppsala kommuns egen rapport visar att Uppsala på det stora hela mår bra, staden växer och har potential, men Ilona Szatmari Waldau är fast besluten om att man måste minska klyftorna.

– Vi vill ha ett samhälle med mindre klyftor så att alla människor får sina rättigheter tillgodosedda och lever ett bra liv. Vi vet också att mindre klyftor leder till mindre brottslighet, bättre mående och ökad trygghet, även för de som redan har det gott ställt. Alla tjänar på mindre klyftor.