Gruvor, tvätterier, plantskolor, järnbruk, avfallsdeponier. Alla är de exempel på branscher som kan ha lämnat farliga spår i marken efter sig i form av föroreningar. Alla är också branscher som finns med på länsstyrelsens lista över prioriterade projekt i Uppsala län.

Länsstyrelsen i Uppsala län tar tillsammans med länets åtta kommuner fram ett treårsprogram för arbetet med förorenade områden. I dagarna kommer programmet för de kommande tre årens arbete. UNT har tagit del av programmet och den nya prioriteringslistan.

– Vi kommer framåt i det här hela tiden, men det är ett pågående arbete och sker stegvis, med delmål, säger Gudrun Robinson, miljöskyddshandläggare på länsstyrelsen i Uppsala.

Artikelbild

| Erasteel i Söderfors är en av de platser i Uppsala län med högst riskklassning.

I sitt program beskriver länsstyrelsens hur miljöarbetet i samhället under senare tid gjort stora framsteg. "Förr hade vi ett annat förhållningssätt till miljöfarliga ämnen och mängder av dessa släpptes ut i våra marker och vattendrag.", skriver man i inledningen. De ämnen som hamnat i miljön kan bli kvar där under lång tid och vid för höga halter kan människor eller miljön ta skada.

Baserat på en inventering som Naturvårdsverket gjort uppskattar Länsstyrelsen att det finns 3 500 områden med misstänkta föroreningar i Uppsala län.

De stora stötestenarna i efterarbetet med förorenad mark är ofta kopplade till ansvarsfrågan.

– Vem har orsakat föroreningarna, finns ett delat ansvar för det, finns den verksamheten ens kvar att utkräva ansvar av eller kan man behöva söka bidrag från Naturvårdsverket? Sådana frågor behöver lösas. Sedan ska det också ske en bedömning av risker och om sanering behövs, säger Gudrun Robinsson.

Artikelbild

| Bennebols bruk i Uppsala kommun är ett av flera gamla bruk på listan över områden med högst risk sett till föroreningar i mark, enligt Länsstyrelsen.

Kommer alla de här 3 500 platserna att bli rena från föroreningar?

–  Nej, de platser där det bedöms finnas risk för människor och miljö prioriteras, där görs undersökningar och vid behov efterbehandling.

På nationell nivå har frågan om föroreningar i vattenskyddsområden kommit i fokus, berättar hon.

– Den har uppmärksammats mer och mer, inte minst på grund av att man hittat perflourerande ämnen i dricksvattnet på flera platser.

Det är Uppsala ett exempel på, där turerna runt förekomsten av så kallade PFAS-ämnen varit många.

Gudrun Robinson förstår om misstankar om föroreningar i ett område oroar närboende. Den som är orolig kan höra av sig till kommunen eller till länsstyrelsen, påpekar hon.