Resultatet redovisas i befolkningsundersökningen Liv och hälsa 2017 som genomförts av Region Uppsala. Den används för att följa hälsoläget bland länets befolkning och fungerar som underlag för hälsopolitiska beslut.

Av rapporten framgår att andelen personer som sitter 10 timmar eller mer per dygn är som högst bland unga män. 28 procent, eller en av tre, uppger att de sitter stilla en stor del av dygnet. Bland unga kvinnor är siffran 18 procent.

Motsvarande siffra för personer över 80 år är 19 procent för både kvinnor och män. Det innebär alltså att unga vuxna sitter mer än länets äldsta befolkning.

Karin Liljeberg Trotzig, utvecklingsstrateg för Folkhälsa vid Region Uppsala, kommenterar resultatet så här:

– Jag blev själv förvånad att stillasittande bland unga män är så utbrett. Att sitta stilla för mycket påverkar hälsan negativt och för att nå den här gruppen behövs riktade insatser. En sak är att redan i skolan lägga in mer rörelse. Men också genom samhällsplanering. Hur vi genom att planera cykelvägar och gångvägar underlättar för människor att transportera sig, säger Karin Liljeberg Trotzig.

Rapporten bygger på ett omfattande frågebatteri som personer mellan 18 och 84 år fått svara på och rör frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Studien genomför vart fjärde år och denna gång har intresset varit svalt, knappt hälften av de som fick chansen att svara har gjort det och bland unga är svarsfrekvensen lägst.

– Det är naturligtvis ett bekymmer, även om svaren är statistiskt säkerställda, säger Claudio Troncoso, statistiker Region Uppsala och uppger att enkäter i ett kortare format, riktat till specifika målgrupper, kan vara ett sätt att få fler att medverka i framtiden.

Något som ses som positivt i undersökningen är att endast sex procent av alla vuxna över 18 år röker i Uppsala län. Bland kvinnor har rökningen mer än halverats sedan år 2000 och minskat kraftigt bland männen. Två av tre som röker dagligen uppger dock att de vill sluta röka och omkring var fjärde person vill ha hjälp med att sluta röka.

– Jag ser det som ett resultat av vårt tobaksförebyggande arbete på nationell, regional och kommunal nivå. Det senaste förslaget i detta arbete är till exempel rökfritt på perronger och uteserveringar, säger Karin Liljeberg Trotzig.

Liksom tidigare år skattar länets invånare sin hälsa som god. Tre av fyra tycker att den är mycket bra eller bra. Det är till och med en liten uppgång jämfört med tidigare undersökningar. Hälsan varierar dock mellan länets kommuner och befolkningsgrupper.

Fler män än kvinnor anser att de har god hälsa. Den som har ett arbete, längre utbildning och god ekonomi har generellt sett också bättre hälsa än arbetslösa och personer med ekonomiska svårigheter. Knappt åtta av tio i Uppsala svarar att deras hälsa är god jämfört med Älvkarleby där sju av tio tycker att de mår bra.

– Skillnaderna mellan dessa grupper ska minska. För att uppnå det behöver vi lägga fokus på att utforma våra insatser så att de verkligen når alla och planeras utifrån de skiftande behov som finns, säger Karin Liljeberg Trotzig.

På minussidan fortsätter otryggheten bland kvinnor att prägla tillvaron. Fyra av tio kvinnor avstår ibland eller ofta från att gå ut ensamma på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller ofredad – motsvarande siffra för män är en av tio.

Ett annat orosmoln är att fetman ökar och numera drabbar 17 procent av befolkningen. Andelen har ökat stadigt sedan år 2000, då siffran var 10 procent och fetma är nu lika vanligt bland kvinnor och män.