Det var för 23 månader sedan som den gravt funktionsvarierade Uppsalakvinnan, som även uppfyller kriterierna för autism, beviljades bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Hennes funktionsnedsättning kräver stora insatser. I dag bor hon hos sin mor som även är god man och anställd som assistent åt dottern.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar i sitt yttrande att Uppsala kommun inte sett till att kvinnans rätt till bostad uppfyllts inom skälig tid. IVO yrkar därför att förvaltningsrätten ska ålägga Uppsala kommun att betala en miljon kronor i böter för detta.

Kommunen försvarar sig med att personer som bedöms ha ett fungerande boende kan få vänta längre än de som bedöms ha en ohållbar boendesituation.

Men IVO anser att den runt två år långa väntan efter beslutsdatumet är ett oskäligt dröjsmål. "Synnerliga skäl att sätta ner eller efterge avgiften föranligger inte", konstaterar IVO i sitt yttrande.