- Uppsala kommuns klimatstrategi sattes ihop 2005 för att minska utsläppen av koldioxid, säger Carl-Johan Engström, planeringsdirektör på kommunledningskontoret.
Uppsalaborna producerar mindre koldioxidutsläpp per person än normalsvensken. Det beror framför allt på att Uppsala kommun saknar stora energikrävande industrier. Den stora klimatboven är i stället trafiken.
- Det är här vi ser den mest negativa utvecklingen. Vi lägger därför resurser på att minska bilåkandet genom till exempel bebyggelseutveckling. Genom att bygga nya bostäder i redan befintliga stadsstrukturer i stället för i obebyggda områden minskar man bilberoendet, säger Carl-Johan Engström.

Även kollektivtrafiken ska förbättras för att locka fler pendlare att lämna bilen hemma. En ny bussterminal är på gång och byten mellan stads- och länsbussar ska underlättas. En busslinje med färre stopp och tätare turer ska göra det mer attraktivt att åka kollektivt. Det satsas även resurser på att bygga ut cykelbanor och underlätta för gångtrafikanter.
- Vi vill även minska söktiderna för parkering i centrum och öka möjligheterna att parkera vid infarterna till staden, som till exempel i Gränby och Boländerna, säger Carl-Johan Engstöm.
När det gäller uppvärmning satsar kommunen på närvärmecentraler i de mindre tätorterna. Det innebär att flera hus eller lokaler ansluts till en gemensam värmecentral för att effektivisera energianvändningen.
Det tredje området man arbetar med är ny teknik.
- Vi har ett samarbete med universitetet och jobbar med nya energiformer som solenergi och vindkraft, säger Carl-Johan Engström.

Men när det kommer till att hantera framtidsscenarier har kommunen däremot en bit kvar. Den mest påtagliga effekten av ett varmare klimat i Uppsala blir troligtvis en ökad risk för översvämningar.
- Visst gör vi riskanalyser, men vi har ännu ingen klar bild av vilka åtgärder vi kommer att behöva vidta. Räddningstjänsten har naturligtvis akuta räddningsplaner, men vi har inte tagit fram något långsiktigt program. Frågan är vad vi kan göra. Staden ligger ju där den ligger och om vattennivån i Fyrisån höjs kommer stora delar av staden att svämma över.

Leif Sanner, kommunalråd (fp) i Uppsala, menar att den stora utmaningen just nu är att minska utsläppen.
- Vi vet inte riktigt hur det kommer att se ut i framtiden och det är osäkert hur klimatförändringarna kommer att påverka Uppsala.

Har kommunen någon plan för hur effekterna av klimatförändringarna ska hanteras?
- Nej, vi har ännu ingen specifik plan för den typen av åtgärder, säger Leif Sanner.