Den slutsatsen drar ett internationellt forskarkonsortium i en studie som publiceras i den ledande vetenskapstidskriften Science.

– Våra resultat ger viktig ny kunskap om en svampinfektion som beskrivits som den värsta farsot som drabbat ryggradsdjur i historisk tid och som fortsätter att vara ett av de största hoten mot groddjur världen över, säger Jacob Höglund, professor i zoologisk bevarandebiologi vid Uppsala universitet och medlem i forskarkonsortiet.

Sjukdomen chytridiomykos orsakas av en parasitsvamp som infekterar och förökar sig i huden hos groddjur. Infektionen kan i värsta fall bli dödlig.

Artikelbild

| Handel med den amerikanska oxgrodan tros ha bidragit till spridning av parasitsvampen. Till Taiwan kom oxgrodan från USA via Japan.

– Chytridiomykos anses vara ett av de största hoten mot groddjur världen över och en viktig förklaring till att bestånden av många groddjursarter minskat kraftigt under senare år. Sjukdomen kan vara direkt orsak till att cirka 100 groddjursarter dött ut, säger Jacob Höglund.

Sedan mer än 20 år har det varit känt att en parasitsvamp, Batrachochytruim dendrobatidis, orsakar den dödliga sjukdomen. Däremot har det varit oklart var och när parasitsvampen uppstod och hur den spridits över världen.

I den nya studien, ledd av Imperial College i London, har forskare från 38 institutionen världen över samlat in prover av parasitsvampen och med avancerad genteknik kartlagt hela deras arvsmassor. Forskargruppen vid Uppsala universitet bidrog med svampprover från infekterade grönfläckiga paddor i Skåne.

Genom att analysera likheter och skillnader i arvsmassorna hos olika stammar av svampen har forskarna sedan kunnat rita ett släktträd för Batrachochytrium dendrobatidis och spåra parasitsvampens både tidsmässiga och geografiska ursprung.

Artikelbild

| Handel med orientaliska klockgrodor som denna kan ha bidragit till att sprida parasitsvampen från Sydostasien.

– En stam från Koreahalvön visade sig vara grunden för många andra stammar. När den korsades med en annan uppstod en helt ny och för groddjur allvarlig sjukdomsframkallande hybridstam. När detta skedde för drygt 100 år sedan sammanföll det med att den internationella handeln med groddjur sköt fart, säger Jacob Höglund.

Kan ett stopp för internationell handel med groddjur förhindra fortsatt spridning av parasitsvampen?

Artikelbild

| En amerikansk oxgroda.

– Ja men frågan är om det inte redan är försent. Svampen finns nu i alla världsdelar där det finns groddjur och vi måste nog hitta andra sätt att hindra spridningen. I vårt land måste vi kanske vidta liknande åtgärder som för att förhindra spridning av kräftpest, säger Jacob Höglund.