IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har granskat en rad barnärenden vid socialtjänsten i Uppsala.

Ett fall gäller ett barn som berättat för fritidsgårdspersonal att hen fått stryk av sin pappa. Barnet ska ha förbjudits att gå ut under sommaren och i stället tvingats vara hemma och passa syskonen. Pappan ska även ha hotat barnet i skolan framför en lärare.

Socialtjänsten inledde dock ingen utredning. Motiveringen var att pappans aggressiva beteende mot ett annat barn i syskonskaran redan hade utretts. Dessutom bedömdes mamman kunna skydda barnen.

Artikelbild

| Socialtjänstens kontor på Salagatan i Uppsala.

I ett annat ärende hade polisen anmält att pappan i en familj hotat sin fru. Socialtjänstens utredning kom igång först 14 dagar efter att anmälan inkommit.

IVO framhåller att utredningar i fall som dessa ska initieras omgående.

I sin granskning tar IVO upp ytterligare en rad barnärenden vid Uppsalas socialtjänst där det ska ha förekommit brister:

* Utredningar där barn är inblandade handläggs för långsamt.

Artikelbild

| IVO, Inspektionen för vård och omsorg, uppdagade en rad brister vid en granskning av barnärenden inom Uppsalas socialtjänst.

En mamma berättade för sjukvården att hon misshandlats av sin man. Socialtjänsten startade en utredning samma dag men sedan gick det 2,5 månader innan ett samtal med barnet i familjen ägde rum.

Vid ett senare tillfälle uppgav samma mamma att maken försökt bränna henne med olja och att våldet mot henne fortsatte. IVO skriver att socialtjänsten under ärendets gång "förhåller sig passiv och agerar inte till skydd för barnet", som dessutom ska ha bevittnat våldet.

Enligt socialtjänstlagen bör barnutredningar avslutas inom fyra månader. I annat fall ska socialnämnden besluta om förlängd utredningstid. IVO hittade 24 fall där utredningarna pågått längre tid än fyra månader, utan att nämnden fattat beslut om förlängning.

* Risken att barn utsätts för våld bedöms inte alltid.

I ett ärende där en mamma ska ha misshandlats av sin man fick barnet inga frågor om det utsatts för våld.

* Kontrollen brister för vård av barn som är placerade, till exempel vid vårdboenden eller familjehem.

Enligt reglerna ska socialtjänsten göra en uppföljning av placeringarna var sjätte månad men i två av tolv granskade ärenden har det inte gjorts.

IVO:s granskning är en uppföljning av en tidigare tillsyn. Rapporten blev klar i våras och gäller ärenden från 2017 och 2018. Under sommaren har socialnämnden i Uppsala rapporterat till IVO vilka åtgärder man kommer att vidta till följd av kritiken.

Socialnämndens ordförande kommenterar IVO:s rapport i morgon på unt.se där även kommunens åtgärder redovisas.