2011 beslöt alliansen i landstinget att sälja Enköpings vårdcentral, Sävja vårdcentral och Liljeforstorgs vårdcentral. Prislappen sattes till 9,3 miljoner kronor. Det privata vårdföretaget Carema, som sedan tidigare drev vårdcentralerna, erbjöds att köpa verksamheterna utan att andra intressenter tillfrågades.

Beloppet på 9,3 miljoner kronor blev omdiskuterat. Priset hade sin grund i en värdering som gjorts av ett privat företag. Värderingsfirman skissade på olika scenarier.
Alternativ ett gick ut på att vårdcentralerna skulle säljas till Carema, vilket alltså senare blev fallet. I alternativ ett sattes värdet till totalt 19 miljoner kronor.
I alternativ två bedömdes värdet utifrån förutsättningen att landstinget skulle överta vårdcentralerna. I det fallet ansågs marknadsvärdet uppgå till 2 miljoner kronor.
När alternativen vägdes samman kom värderingsfirman fram till ett mittvärde på 11 miljoner.

De representanter för (S), (MP) och (V) som överklagade till förvaltningsrätten påpekade att landstinget tidigare hade sålt vårdcentraler. Dessa vårdcentraler hade annonserats ut på den öppna marknaden och sedan sålts för priser som låg över vad de värderats till.
Det visade enligt de rödgröna att de tre aktuella vårdcentralerna kunde ha ett högre marknadsvärde än vad värderingen gett för handen om fler aktörer fått konkurrera vid en upphandling. Beslutet påstods gynna en enskild part och därmed vara olagligt.

Men landstinget framhöll att Carema ägde inredningen i vårdcentralerna och att företaget hade besittningsrätt för de hyrda lokalerna. Dessutom var personalen anställd hos Carema.
Att i det läget försöka sälja verksamheten till någon annan bedömde landstinget som utsiktslöst. Skillnaden när vårdcentraler tidigare sålts var att de drivits i landstingets egen regi och med egen personal, vilket gjorde att jämförelsen med det aktuella fallet haltade, menade landstinget.

Förvaltningsrätten konstaterar att det inte finns några särskilda regler för försäljning av offentligt ägd egendom. En allmän princip är dock att den inte får avyttras till underpris.
Med hänvisning till värderingsfirmans utlåtande anser förvaltningsrätten att de rödgröna inte kunnat visa att Carema fick köpa vårdcentralerna för billigt.

Inte heller var det frågan om ett ekonomiskt stöd till ett privat företag i strid med kommunallagen, menar domstolen.