Swedavia åläggs dock att vidta bullerskyddsåtgärder vid fler bostäder och skolor än i dag, och att utreda möjligheterna till alternativ bananvändning för att minska bullerexponeringen över Rosersbergs tätort. Invånare har länge klagat över buller från flygtrafiken.

Enligt det gamla tillståndet skulle Arlanda efter 2018 inte få använda bana tre för inflygningar söderifrån som i dag. Anledningen är att flygplanen passerar rakt över Upplands Väsby.

Det nya tillståndet innebär en förändring så till vida att inflygningar till bana tre får fortsätta även efter 2018 men med vissa begränsningar. Endast vid riktig högtrafik får så kallade raka inflygningar användas, övrig tid måste flygplanen flyga i en kurva runt Upplands Väsby centrum eller använda sig av en annan landningsbana. En kurvad inflygning innebär att piloten måste flyga visuellt och kan därmed inte genomföras i mörker eller dålig sikt.