Insändare Äldreomsorgen måste utvecklas på flera områden för att möte de äldres behov och önskemål. Från Moderat håll har vi bland annat uppmärksammat frågan om livskvalitet, inte minst hos de som bor på äldreboende. Vi vet att 6 av 10 äldre känner sig ensamma och socialt isolerade.

En grundläggande faktor är att vi har tydliga kvalitetskrav, samma för kommunala och privata utförare. Den enskilde ska garanteras individuell bedömning och få större möjligheter att påverka hur stödet ska utformas. Om exempelvis problemet är social isolering måste givetvis sällskap kunna beviljas för utflykt, besök på evenemang osv.

Lägger man till detta de Moderata förslagen för pensionärer på riksplanet innebär det totalt en väsentlig utveckling av äldreomsorgen. Det gäller bland annat inkomstskattesänkning, förbättrat jobbskatteavdrag, förbättrat ROT-avdrag samt förbättrat bostadstillägg.

Man kan fråga sig hur detta ska betalas. Modern teknik, exempelvis digitalisering, kan frigöra en hel del resurser. Det gäller både administrationen och insatserna. Ser man samhället som en helhet är dessutom flera av förslagen inkomstbringande. Gynnsammare villkor för de som vill arbeta efter 65 års ålder ger ökade skatteintäkter. Men på sikt måste vi nog räkna med att kommunens kostnader för äldreomsorg ökar, framförallt beroende av att antalet äldre ökar. Men vi behöver resurser även till sådana insatser som nu inte beviljas men ändå är mycket viktiga. Ett exempel är ledsagning till de som behöver det för att kunna besöka exempelvis ett evenemang.