Insändare I juli förra året fick de boende kring Garnsviken ett tjockt kuvert i brevlådan med stadsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun som avsändare. Innehållet utgjordes av ett förslag till beslut att inrätta ett över 200 ha stort kommunalt naturreservat i och omkring vår älskade Mälarvik. Utredningen baseras på ett beslut fattat av den dåvarande socialdemokratiska majoriteten i kommunstyrelsen 2014. Vi kunde snart konstatera att förslaget blivit mycket mer omfattande än vad som avsågs i direktiven. Som en reaktion på detta bildades Garnsvikens Natur- och Miljöförening med syfte att värna om sjöns natur- och kulturmiljöer samt tillgodose de kringboendes intressen.

Förslaget, som har tagits fram av externa konsulter till mycket stora kostnader, innehåller en mängd restriktioner som skulle slå hårt mot de boendes möjligheter att utnyttja sjön. Listan är lång, bl.a. vill man införa en mycket låg fartbegränsning för båtar, förbjuda jakt i området och avsevärt försvåra anläggande av bryggor, bastuar och båthus. I förslaget anges som önskemål att spärra av vikens inlopp vid Färjestadsbron med en fördämning, vilket bl.a. skulle förhindra all trafik av båtar mellan Sigtunafjärden och Garnsviken. Vidare vill man anlägga parkerings- och rastplatser samt stigar, utkikstorn och liknande på privat mark.

Inte nog med detta, enligt förslaget skall kommunen tilltvinga sig de privatägda strandängar som omger sjön. Dessa områden är till stora delar betesmarker med pågående markanvändning. I stället för att erbjuda köp av marken, avser man att ta förfoganderätten från markägarna. Ägaransvaret skall alltså ligga hos fastighetsägarna med allt vad det innebär av förpliktelser samtidigt som kommunen förhindrar att ägarna får tillträde till sin mark. Markinnehavarna måste själva ta initiativ för att, genom en komplicerad process, få ut ersättning som inte på något sätt motsvarar intrånget och värdeminskningen. Är detta värdigt en rättsstat?

Till saken hör att Sigtuna kommun redan har ett reservat längs sjöns övre västra del och dels äger andra delar av viken, så möjligheterna att utöva naturvård är redan goda. Vidare skyddas fågellivet sedan gammalt genom ett fågelskyddsområde. Tydligen tycker de miljöansvariga inte att detta räcker, varför man försökt hitta olika skäl för en reservatsbildning. Dessa skäl övertygar inte. Man lyfter fram olika olika växter och djur som särskilt skyddsvärda men det anges inte några särskilda hot mot dessa som skulle motivera ett reservat. Bl.a. ses fisken asp som en raritet, saken är dock att den knappast är hotad då Länstyrelsen anger den som ett trevligt byte för fritidsfiskare. Vi ser det som anmärkningsvärt att man inte baserar förslaget på evidens utan endast antaganden. Ingen utvärdering av det befintliga reservatet har gjorts.

Vi som bor kring Garnsviken och känner naturen, anser oss veta vilka de allvarligaste hoten mot sjöns existens är. Dessa är övergödning, sedimentering samt landhöjning. Den sista faktorn kan vi inte påverka men de andra går att åtgärda, det krävs dock stora resurser och arbete över kommungränserna. Alternativet är att det inte kommer att finnas någon sjö att värna om i framtiden. Följande åtgärder anser vi bör genomföras.

1. Ta bort Sigtuna kommuns avloppsledning som går längs med halva sjön. Sedan 1980-talet har kommunen borrat hundratals hål i slangen för att den skall hålla sig på botten. Förutom att ledningen är livsfarlig för båtåkare när den flyter upp så har det pågått läckage av miljöfarligt avloppsvatten i snart 40 år.

2. Stoppa Knivsta kommuns utsläpp av bräddningsvatten samt orenat dagvatten till Lövstaån. Samma sak gäller Vassundas reningsverk.

3. Identifiera de avvattningsdiken som mynnar ut i sjön och anlägg fosforfällor i dessa.

4. Utbyggnad av det kommunala avloppsnätet inom tillrinningsområdet.

Förutom att myndigheterna behöver göra rätt saker så är de enskilda fastighetsägarnas medverkan och engagemang avgörande för framgång. Vår förening kommer att vara pådrivande i dessa frågor och vi vill härmed uppmana alla partier i fullmäktige att skrota det dåligt förankrade och kostsamma reservatsförslaget. Lägg istället fokus på långsiktiga planer med målet att stoppa de reella hoten mot sjön.

Garnsvikens Natur-och Miljöförenings styrelse:

Hans Wallensteen, Bengt-Johan Bergenwall, Michael Berglöf, Magnus Ignberg, Per Jansson