I förra veckans Knivstabygden frågade Alsikebor om partiernas vision för kommunen och Alsike i synnerhet.

Här vill vi Kristdemokrater vara tydliga. För oss är det av stor vikt att vårt samhälle är både trivsamt, levande och funktionellt.

Vi vill att Knivsta utvecklas till en trivsam småstad med en levande landsbygd. För att gå från ett stationssamhälle till en levande och trivsam småstad vill vi att Knivsta centrum byggs lite tätare i kvartersstrukturer med 3-6 våningshus med fokus på lokaler för näringsverksamhet. Det i sin tur ökar dagbefolkningen som ger det underlag för restauranger, caféer och butiker som efterfrågas av många Knivstabor. Knivstabon ska kunna vara stolt över sin ort och trivas med att vistas i de centrala delarna.

Istället för att som idag, låta järnvägen vara en barriär genom Knivsta, vill vi i samband med utbyggnad till 4-spår, pröva möjligheten att gräva ned järnvägen och bygga över. På så sätt försvinner en barriär, bullret minskar och vi kan utveckla en levande och trivsam småstad.

Vi vill också utveckla Knivstaån med större vattennärvaro och en strandpromenad. Vi utgår från barns perspektiv och en mänsklig skala för allt som planeras. Plats för lek, idrott, natur och kultur är viktiga delar av den trivsamma småstaden.

I Alsike vill vi fortsätta att utveckla villasamhället och bygger vidare med småhusbebyggelse i en vid ring runt Trunsta träsk. I närtid behöver det byggas en motorvägsav/påfart i Halmby. På så sätt minskas trafikflödet genom Alsike samtidigt som landsbygden i och kring Lagga och Östuna får närmare till Uppsala.

Istället för en framtida tågstation i Alsike binder vi orterna samman med bättre kommunikationer och en gång och cykelväg längs järnvägen. Detta underlättar både för tågpendlare och de som arbetar eller går i skola i Knivsta.

Kristdemokraterna vill således ha en betydligt lägre täthet i Alsike än de förslag som regeringens utredare Johan Edstav föreslagit. Att bygga så tätt som utredaren föreslår riskerar att skapa ett miljonprogram i Alsike och Nydal. Det anser KD vara vettlös samhällsutveckling och inte en utveckling vi vill ha.

Vi vill istället fortsätta att utveckla Alsike på det sätt som det hittills byggts, med en blandning av småhus, radhus med enstaka lägenhetshus längs genomfartsvägarna.

Vi ser att många har en dröm om ett eget hus. KD anser därför att vi ska skapa sådana efterfrågade bostadsområden.

Knivsta kommuns kvalitéer, vårt läge med närhet till natur, kulturmiljö och vatten ska utvecklas och tillvaratas, med målet att vår kommun ska bli ännu bättre att bo i.

Detta är den samhällsutveckling Kristdemokraterna vill ha.