Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) i vårt län har under regionens S- och MP-styre rasat ihop. Flera BUP-mottagningar har stängt och nu har det visat sig att endast 2 procent av de barn och unga som sökt vård hos BUP har fått vård i tid. Samtidigt hotar arbetsmiljöverket med böter och klagomålen till regionens patientnämnd har fördubblats.

Detta är naturligtvis väldigt allvarligt. En trygg och tillgänglig vård borde vara en självklarhet för alla, men särskilt för våra mest utsatta. En aktuell revisionsrapport visar att Region Uppsala och kommunerna inte i tillräcklig utsträckning samverkar gällande barn och unga med psykisk ohälsa. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunen när det gäller barn och unga som lider av lätt eller medelsvår psykisk ohälsa är fortfarande otydlig. Bristerna gör att alltför många utvecklar svårare problematik och måste söka sig till specialistpsykiatrin på Akademiska sjukhuset. Regionledningens politiska strategi för närvård tycks ha misslyckats. Ett särskilt fokus skulle läggas kring barn och unga samt på psykisk hälsa, men istället ser vi att verksamheten tycks ha havererat.

För att komma tillrätta med problemen har Moderaterna i Region Uppsala föreslagit att ansvarsfördelningen mellan inblandade aktörer tydliggörs och presenteras. Någon sådan ordentlig redovisning fick vi dessvärre inte ta del av. Knivsta kommun går nu vidare och uppmanar Region Uppsala att skyndsamt säkerställa att vårdkedjan mellan elevhälsan, första linjen och barn- och ungdomspsykiatrin fungerar. Utöver detta vill moderaterna testa upphandla de nedlagda mottagningarna för att se om någon enskild aktör kan driva verksamheten samt stärka psykiatrin med fler digitala tjänster för att avlasta mottagningarna. Alla aktörer som har ett ansvar för barn och ungas hälsa måste samarbeta så att ingen faller mellan stolarna. Barn och unga måste får rätt vård och stöd direkt. Krafttag behövs. Vi vill se en omstart för närvårdsarbetet och ordning och reda i vården för barn och unga.