Ambitioner och värderingar är helt avgörande för vilka prioriteringar som görs och hur en stat, en region eller en kommun utvecklas. Långsiktig hänsyn måste tas till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i alla verksamheter och beslut. Det är avgörande för det samhälle vi vill forma och lämna efter oss för kommande generationer.

Den ekonomiska hållbarheten är självklart grunden för samtliga hållbarhetsmål och utgår från att vi hushållar med invånarnas skattepengar och kontinuerligt arbetar för att effektivisera kommunalt finansierade verksamheter.

Vi måste skapa social hållbarhet genom att bland annat prioritera en trygg miljö med låg kriminalitet, förebyggande insatser för barn och unga, ge alla förutsättningar till egen försörjning, socialt hållbar stadsutveckling för ökad integration samt hälsofrämjande insatser.

Mitt engagemang för en bättre Sigtuna kommun bygger framförallt på det viktiga miljö- och klimatarbetet, men också på arbetet med de andra övergripande hållbarhetsfrågorna.

Det är därför jag med glädje nu kan berätta att den alliansledda kommunledningen på allvar fokuserar på hållbarheten och skapar ett forum där dessa frågor samlas, en Agenda 2030-beredning. Agenda 2030 antogs av FN år 2015 och består av 17 globala mål med flera delmål. Alla länder i världen ska arbeta för att nå målen senast år 2030. För att lyckas krävs åtgärder på alla plan, inte minst lokalt. Att följa FNs Agenda 2030-mål på kommunal nivå är ett bra sätt att höja ambitionerna för det övergripande hållbarhetsarbetet.

Vi beräknar kunna starta arbetet i september i år och jag ser fram emot att som ordförande leda arbetet med att stödja, följa upp och stämma av insatserna i våra verksamheter. Agenda 2030-beredningen ska vara ett forum för den politiska ledningen och bestå av samtliga åtta nämndordföranden.