Insändare År 2009 blev en idé verklighet och Service i Sigtuna etablerades. Service i Sigtuna är ett socialt företag vars mål och idé är att skapa samhällsnytta genom arbetsintegrering. Arbetsintegrering innebär kort och gott att man anpassar en arbetsplats och sätter de människor i arbete som annars riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, i detta fall människor som omfattas av LSS. Att omfattas av LSS – eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – innebär att man har ett eller fler funktionshinder och kan behöva extra stöd i vardagen och/eller på sitt arbete.

Att omfattas av LSS kan innebära ett utanförskap då arbetsmarknaden inte är anpassad för de personer som på olika sätt behöver extra stöd, och det är här socialt företagande kommer in i bilden. Förutom de personliga fördelar detta innebär för enskilda individer skapar det också en stor samhällsnytta – fler människor kommer i arbete, fler människor betalar skatt och bidrar till att vårt samhälle fungerar.

I vår kommun har man tidigare varit bra på att ta tillvara på denna möjlighet. Både SigtunaHem och Sigtuna kommun har haft avtal och köpt tjänster från Service i Sigtuna och därmed erbjudit arbete och en stabil vardag för socialt utsatta människor. Dessa avtal är idag avslutade, och SigtunaHem har idag valt andra vägar, vägar som innebär att Service i Sigtuna står inför en stor utmaning. Något som hade kunnat undvikas om man hade använt sig av reserverade kontrakt och/eller social hänsyn i lagen om offentlig upphandling. Att bryta ut lämpliga delar ur en stor helhet och rikta mot företag som möjliggör att ta social hänsyn stimulerar sociala företag och den sociala ekonomin.

Från Service i Sigtunas sida har man vid flertalet tillfällen sökt kontakt med ansvariga kommunpolitiker för att försöka bygga vidare på samarbetet och säkra uppdrag, men man har inte fått något gehör. Vad som nyligen var ett fint samarbete och ett gemensamt mål står nu inför stora problem att kunna fortsätta. Det verkar som att man glömt bort samhällsnyttan, både den sociala och den ekonomiska, och dessutom det ansvar Sigtuna kommun faktiskt har gentemot dessa människor.

Service i Sigtuna har idag 23 anställda, av dessa omfattas 14st av LSS, resterande 9st har en bakgrund av långtidsarbetslöshet. 23 människor som arbetar, betalar skatt och bidrar till vårt samhälle. 23 människor som har varslats och riskerar att falla mellan stolarna om Service i Sigtuna står utan uppdrag, vilket man riskerar nu när kommunala bolag valt att lägga ut verksamheter på annan entreprenad.

Vi måste tillsammans stå upp för det sociala företagande som finns i vår kommun, det är något vi ska främja, samverka kring och vara väldigt stolta över.

Detta är en vädjan till ansvariga politiker i Sigtuna kommun. En vädjan om att återigen värna och uppmuntra socialt företagande och de fördelar det innebär. Service i Sigtuna är beroende av er, att ni återigen tar ert ansvar och ger oss kommuninvånare ett socialt företagande att vara stolta över.