Insändare Moderaterna hotar att lämna den blocköverskridande energiöverenskommelsen från 2016 om det inte satsas på ny kärnkraft i Sverige. Men det finns idag inget förbud mot ny kärnkraft. Dock är den tre gånger dyrare än ny vindkraft, och notan skulle hamna hos skattebetalarna eller el­användarna.

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska er­sättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Sam­tidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin.

Stora förändringar väcker oro, vilket märks på den senaste tidens energidebatt. Med hjälp av en fortsatt utbyggnad av förnybar el, ny teknik, flexibla lösningar och nya affärsmodeller kan vi skapa en effektiv och klimat­smart elförsörjning.

För det första: Vi får el också när det inte blåser. Sveriges stora tillgång till vattenkraft, som kan sparas i magasinen när det blåser och släppas på när vinden mojnar, ger ett utmärkt utgångsläge. Det behöver kompletteras med andra flexibla resurser som bio­energi, överföringskapacitet, flexibel elanvändning och energilager.

För det andra: Ett förnybart elsystem klarar att upprätthålla balansen. Det ska inte bara samlat sett finnas tillräckligt med el i systemet, det måste vara möjligt att i varje givet ögonblick upprätthålla balans mellan produktion och konsumtion. Notan från Svenska kraftnät blir hög för balansansvariga elbolag som inte kan leverera vad de lovat, så det finns starka incitament för bolagen att lyckas med uppgiften. I ett förnybart elsystem underlättas det av en kombination av åtgärder som inkluderar ökad flexibilitet och nya marknadslösningar.

För det tredje: Elsystemet blir tillräckligt stabilt. Ett stabilt kraftsystem måste kunna upprätthålla tekniska funktioner som frekvens och spänning även vid en störning någonstans i systemet. Vindkraften bidrar i flera länder redan idag till elnätets stabilitet genom så kallad syntetisk svängmassa, där vindkraftverkens rotationsenergi utnyttjas.

Energimyndigheten slår fast att det är ”fullt möjligt att ha ett välfungerande 100 procent förnybart elsystem”.

Men de som ska investera i ny elproduktion, oavsett om det gäller förnybart eller­ den kraftigt dyrare kärnkraften, måste veta att den svenska energipolitiken är långsiktig. Att den ligger fast även vid regerings­skiften. Moderaterna måste därför ta sitt samhälls­ansvar och inte lämna den energiöverenskommelse som de tidigare har berömt.