Insändare Knivsta kommun har avtalat med staten om att bygga 15 000 tusen lägenheter i Nydal och Alsike mot att staten bygger två nya spår för fjärrtrafik.

Det är bra att satsa på järnvägen. Allt fler pendlar till jobbet och det är viktigt att minska bilresandet. Idag tågpendlar drygt 2 000 knivstabor till Stockholm och ca 2 500 till Uppsala.

Från Uppsala pendlar 17 000 via Knivsta till Stockholm. De nya spåren kommer göra det möjligt med snabbare direkttåg som inte kommer att stanna i Knivsta. Det kan leda till färre att färre tåg stannar i Knivsta framöver. Kanske blir Knivstaborna hänvisade till de långsamma pendeltågen.

Att pendla från och till Knivsta går bra, idag men vid förseningar är tågen ibland fulla när de anländer till Knivsta, då saknas sittplatser. Det är ett problem som måste lösas.

Den växande järnvägstrafiken gör det alltmer nödvändigt att kunna nå plattformarna från söder utan att korsa rälsen. Det behövs en tunnelingång även vid stationens södra del. På sikt behövs en ny planfri korsning för biltrafik.

Knivsta och Alsike skall växa betydligt. Det förslag till detaljplan som idag finns för Nydal är dimensionerat för 3 000 lägenheter men måste nu bli tre gånger så stor. För Alsike finns ingen aktuell plan för bebyggelsen kring den kommande stationen, här ska 6 000 lägenheter byggas.

15 000 fler lägenheter motsvarar en befolkningsökning på ca 30 000 invånare. Det betyder att Knivstas och Alsikes befolkning ska tredubblas. Med en motsvarande tillökning av bostäder utanför tätorterna skulle Knivstas totala befolkning öka från 18 000 till omkring minst 50 000.

Nu behövs en stadsplanering med betydligt högre ambitioner än tidigare, planer som ger en helhetsbild av den stadsmiljö man vill bygga. En stad med trivsamma gångstråk, torg och parker samt en tilltalande arkitektur i rimlig skala. Knivsta och Alsike ska bli verkligt attraktiva i alla avseenden och hållbara och föredömliga idealstäder.

Medborgarna måste ges en möjlighet att aktivt delta i planeringen. Rita illustrativa planer som alla kan förstå, bygg modeller som är lätta samlas kring. Det kommer att ta många år att förverkliga avtalet men vi måste redan nu konkret diskutera hur det framtida Knivsta bör och kan se ut.

Fotnot: Föreningen Vårda Knivsta ordnar en informationskväll tisdagen 6 mars kl. 19.00 Där statens förhandlare för Fyrspåravtalet deltar..