Insändare Svar på insändare från ”Magnolia” 12/9.

Stadsbyggnadskontoret och Bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun har tagit del av en insändare som publicerades i Sigtunabygden den 12 september 2018. I insändaren nämns detaljer om hur en fastighet har förändrats som strider mot de riktlinjer som finns i Förslag till bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna stad.

Planens syfte är bland annat att ge fastighetsägaren råd om underhåll för att bevara en fastighets kulturhistoriska värde samt att ge riktlinjer för framtida detaljplaneläggning. Bygglovsenheten använder Förslag till bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna stad som riktlinjer vid bedömning av vissa bygglovsärenden i Sigtuna stad. Bygg- och trafiknämnden fäster stor vikt vid planen som underlag i sin myndighetsutövning i de ärenden som omfattas av planen.

Det stämmer, precis som insändaren skriver, att det i Förslag till bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad finns med att vid kommande detaljplanläggning kan vissa fastigheter i Sigtuna stad komma att omfattas av beteckningen q. En q-märkning innebär att särskild hänsyn ska tas till områdets karaktär vid om-, till-, eller nybyggnad.

Vi är glada att det finns ett intresse att lyfta den här typen av frågor och vi vill även poängtera att medarbetare på stadsbyggnadskontorets bygglovsenhet finns tillgängliga för dialog med kommunens invånare. Vi kan däremot inte kommentera eller diskutera enskilda ärenden, men arbetar givetvis vidare med de uppgifter som når oss.