Insändare På senare år har vattenkvaliteten och tillgången på dricksvatten uppmärksammats allt mer även i vårt vattenrika land. Vattendragen i Sigtuna kommun är förorenade. Garnsviken är ett av de värst förorenade. Vår kommun ligger huvudsakligen med avrinning mot Mälaren varifrån de flesta oss, via Norrvatten, får vårt dricksvatten.

Kommunen deltar aktivt i samarbeten för att värna vattenkvaliteten några av dessa är Oxunda vattensamverkan, Märstaåns vattensamverkan, Grundvattenrådet för norra Stockholmsåsen och Mälarens vattenvårdsförbund. I dessa samarbeten verkar vi för att värna vattenkvaliteten och motverka föroreningar. Det ter sig därför mycket märkligt att ”tillåta utsläpp” till samma vatten från undermåliga, icke godkända enskilda avlopp i andra änden! Av de cirka 2000 enskilda avlopp som finns i Sigtuna kommun återstår enligt uppgift minst 300 som ännu inte kontrollerats alls och av de som kontrollerades under 2018 blev 86 procent underkända!

I det socialdemokratiska budgetförslaget 2019 föreslog vi att kommunfullmäktige skulle besluta ”att samtliga enskilda avlopp ska inventeras och påtalade brister ska vara åtgärdade senast år 2020”. I votering vid budgetfullmäktige röstades förslaget bort av den moderatledda kommunledningen.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde häromdagen presenterade vi socialdemokrater en motion. Där föreslår vi att kommunen som ett led i arbetet med ett lokalt åtgärdsprogram för Garnsviken som beslutades i stället för det planerade limniska naturreservatet under de närmaste två åren ska prioritera att de enskilda avlopp som avvattnas till Mälaren via Garnsviken uppfyller gällande krav i lagstiftningen. Vi vill även att kommunen påverkar Knivsta kommun att göra detsamma. Slutligen vill vi att Miljö-och hälsoskyddskontoret kvalitetssäkrar sina uppföljningssystem för icke godkända enskilda avlopp.

De som fått sina enskilda avlopp underkända vid inspektionen måste följas upp på ett effektivt sätt. Även vid ägarbyte finns det anledning att göra uppföljningar!

Vi värnar om vår miljö- både globalt och lokalt, det är socialdemokratisk miljöpolitik.