– Det har blivit för mycket sediment i den första delen av dammen. Vi behövde ta bort det för att sedimentet inte skulle ta sig vidare i vattensystemet, säger VA-ingenjör Björn Johansson vid Sigtuna vatten och renhållning.

Det dagvatten som rinner in i Fältvägsdammen kommer från Arlanda, omkringliggande jordbruksmarker och samhälle. Det är exempelvis lera från jordbruksmarkerna och partiklar från asfalterade ytor på flygplatsen som ligger bakom ansamlingen.

– Låter vi bli att rensa, och sedimentet kommer ner i den tunnel där dammvattnet rinner ut, blir det betydligt mycket svårare att få bort det. Ju mer som byggs på i systemet, desto mer följer med ut i Märstaån. Det här är ett sätt att skydda vattendrag och sjöar, säger Björn Johansson.

Artikelbild

| Vattendammen, i närheten av bussgaraget i Märsta, har rensats från sediment.

Arbetet inleddes i mitten på december och håller nu på att avetableras. I nästa steg ska prover tas på det material som sugits upp för att få reda på hur det ska tas omhand.

I marken runt Arlanda är halterna av PFOS förhöjda. Det högfluorerade ämnet kommer från brandövningar med släckningsskum som genomförts på flygplatsen.

Finns det några problem med föroreningar i materialet?

– Vi har fått en rapport ifrån de undersökningar som gjordes innan arbetet började. Sedimentet klassas som normalt och föroreningsmängderna var inte så stora. Men vi måste ta prov på det vi tagit upp för att veta.

Fältvägsdammen har stått sedan 1973 och är äldre än de parkdammar som byggts senare.