Det är förvaltningsrätten i Uppsala som konstaterar att Ibrahim Khalifa (S) bröt mot kommunallagen vid en händelse som inträffade 2017.

LÄS MER: Khalifa beviljas inte ansvarsfrihet

Det hela gäller ärenden som handlade om att utse och förändra utskott i kommunstyrelsen och revidera utskottens delegering, ärenden som aldrig fördes upp på kommunstyrelsens föredragningslista under pågående sammanträde.

Artikelbild

| Kommunalrådet Olov Holst (M).

Ibrahim Khalifa beslöt, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, att inte ta upp de nytillkomna ärendena för beslut.

LÄS MER: "Snudd på statskupp"

De ärenden som det handlade om, hade initierats av dåvarande oppositionsråd Olov Holst (M).

Enligt förvaltningsrättens aktuella dom hade därmed Olov Holsts initiativrätt, enligt kommunallagen åsidosatts.

Enligt den så kallade initiativrätten som finns instiftad i kommunallagen, så har ledamöterna i kommunstyrelsen och i andra nämnder, rätt att väcka ärenden som inte finns med på dagordningen för mötena. Ärendena behöver inte avgöras vid samma sammanträde, men ska tas upp vid något kommande möte om det finns en majoritet i kommunstyrelsen som anser att ärendet ska behandlas.

Förvaltningsrätten bifaller Olov Holsts överklagande, vilket ger honom rätt i sak, och motiverar beslutet så här:

"Det faktum att ordföranden ensam under sammanträdet meddelat att Olov Holsts anmälda ärenden inte kommer tas upp vid det aktuella sammanträdet utan att bereda kommunstyrelsen möjlighet att ta ställning till detsamma innebär dock, enligt förvaltningsrättens mening, att Olov Holsts initiativrätt enligt 4 kap. 17 § kommunallagen har åsidosatts. Besluten har därmed inte tillkommit i laga ordning.”

Sigtuna kommun, som är motpart i målet, anser att dåvarande kommunstyrelseordförande Ibrahim Khalifa gjorde rätt som inte förde upp ärendena för beslut under pågående sammanträde.

Domen kan överklagas till förvaltningsdomstolen. Men det är inte aktuellt.

– Den nuvarande kommunledningen kommer inte att ge kommunförvaltningen i uppdrag att överklaga. Vi är nöjda med domen, såklart, säger Olov Holst.

Sigtunabygden har försökt nå Ibrahim Khalifa för en kommentar, utan resultat.

Det är inte första gången han bryter mot kommunallagen.

LÄS MER: Ordförande bröt mot kommunallagen

En liknande dom i förvaltningsrätten i Uppsala 30 maj 2017 fastslår även då att han bröt mot kommunallagen när han inte tog upp fem ärenden som initierats av Olov Holst, i dag kommunalråd i Sigtuna.