Det var i början av året som det stod klart att skolhälsan på en grundskola i Sigtuna kommun haft allvarliga brister under 2017. Flera elever hade inte fått de vaccinationer som de borde fått samtidigt som andra elever hade fått en vaccination för mycket, eller minst två år för tidigt. I den sammanfattning av anmälda incidenter på skolan skrev även kommunen i sin IVO-anmälan att dokumentationen har varit bristfällig. "Skolsköterskan har därutöver under höstterminen ej gjort ett enda år 7 hälsobesök, vilket innebär att 134 hälsobesök är kvar att utföras under vårterminen. Likaså kvarstod alla de vaccinationer som ges i år 8", skrev man i sin IVO-anmälan.

Nu har IVO, Inspektionen för vård och omsorg, granskat lex Maria-anmälningen. IVO skriver att det var när en vikarierande skolsköterska skulle tillsättas som bristerna upptäcktes. Det har på skolan upprättats en plan för att alla vaccinationer och hälsokontroller som skulle gjorts under 2017 ska vara genomförda senast i maj i år.

Vidare konstaterar IVO att man nu på skolorna inför en systematiserad avstämning mellan skolsköterska och rektor vid vårterminens slut. Rektor och skolsköterska ska i fortsättningen även lägga upp en gemensam plan för det kommande läsåret.

IVO anser att kommunens nya rutiner räcker och avslutar därmed ärendet.